Fonksiyonların Tanımı

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araFonksiyonların tanımı kitabımız henüz çevrilmekte olup, LibreOffice Calc'ın bütün fonksiyonları, tanımları ve İngilizce özgün fonksiyonları ile karşılaştırmak tablosunu aşağıda listelenmiştir

Not: Ayrıca LibreOffice Calc fonksiyonları ve Microsoft Excel Fonksiyonlarının karşılaştırmalı listesi üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında bu sayfa üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.


Matematik Fonksiyonları
Tablo 1: Matematik Fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon adı Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon Adı İng. Tanım
MUTLAK(sayı) Bu fonksiyon mutlak değerler döndürür. ABS(number) Returns the absolute value of the given number.
ACOS(sayı) Arkkosinüs kosinüsü sayı olan açıdır. Bir sayının Trigonometric kosinüsünün tersini radyan olarak verir. ACOS(number) Returns the inverse cosine of the given number in radians.
ACOSH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır. ACOSH(number) Returns the inverse hyperbolic cosine of the given number in radians.
ACOT(sayı) Verilen bir sayının ters kotanjantı ile döner (Arkkotanjant). ACOT(number) Returns the inverse cotangent of the given number in radians.
ACOTH(sayı) Verilen sayının ters hiperbolik kotanjantını verir. ACOTH(number) Returns the inverse hyperbolic cotangent of the given number in radians.
ASIN(sayı) Bir sayının arksinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir. ASIN(number) Returns the inverse sine of the given number in radians.
ASINH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı. ASINH(number) Returns the inverse hyperbolic sine of the given number in radians.
ATAN(sayı) Bir sayının arktanjantını verir. Arktanjant, tanjantı sayı olan açıdır. ATAN(number) Returns the inverse tangent of the given number in radians.
ATAN2(sayı_x;sayı_y) Belirlenen x ve y koordinatlarının ters trigonometrik tanjantını verir. ATAN2(number_x; number_y) Returns the inverse tangent of the specified x and y coordinates.Number_x is the value for the x coordinate. Number_y is the value for the y coordinate.
ATANH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. ATANH(number) Returns the inverse hyperbolic tangent of the given number. (Angle is returned in radians.)
TAVANAYUVARLA(sayı;belirginlik;kip) Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. CEILING(number; significance; mode) Rounds the given number to the nearest integer or multiple of significance. Significance is the value to whose multiple of ten the value is to be rounded up (.01, .1, 1, 10, etc.). Mode is an optional value. If it is indicated and non-zero and if the number and significance are negative, rounding up is carried out based on that value.
KOMBİNASYON(say_1;say_2) Belli sayıda yinelenmeyen nesne için kombinasyon sayısını verir. Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON işlevini kullanın. COMBIN(count_1; count_2) Returns the number of combinations for a given number of objects.Count_1 is the total number of elements. Count_2 is the selected count from the elements. This is the same as the nCr function on a calculator.
KOMBİNASYONA(say_1;say_2) Yinelemeleri de içeren belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir. COMBINA(count_1; count_2) Returns the number of combinations for a given number of objects (repetition included). Count_1 is the total number of elements.Count_2 is the selected count from the elements.
DÖNÜŞTÜR(değer;”metin; “metin”) Sayı dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açıdır. CONVERT(value; "text"; "text") Converts a currency value of a European currency into Euros. Valueis the amount in the currency to be converted. Text is the official abbreviation for the currency in question (for example, "EUR"). The first Text parameter gives the source value to be converted; the second Text parameter gives the destination value. Both textarguments must be within quotes.
COS(sayı) Verilen radyan cinsinden açının kosinüsünü döndürür. COS(number) Returns the cosine of the given number (angle in radians).
COSH(sayı) Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir. COSH(number) Returns the hyperbolic cosine of the given number (angle in radians).
COT(sayı) Radyan cinsinden verilen açının kotanjantını verir. COT(number) Returns the cotangent of the given number (angle in radians).
COTH(sayı) Verilen bir açının ters hiperbolik kotanjantını verir. COTH(number) Returns the hyperbolic cotangent of the given number (angle in radians).
BOŞLUKSAY(aralık) Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar. COUNTBLANK(range) Returns the number of empty cells. Range is the cell range in which the empty cells are counted.
EĞERSAY(aralık;koşul) Bir hücre aralığındaki verilen kriterlere uyan hücre sayısını döndürür. COUNTIF(range; criteria) Returns the number of elements that meet certain criteria within a cell range. Range is the range to which the criteria are to be applied.Criteria indicates the criteria in the form of a number, a regular expression, or a character string by which the cells are counted.
DERECE(sayı) Radyanı dereceye çevirir. DEGREES(number) Converts the given number in radians to degrees.
ÇİFT(sayı) En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Bir negatif sayı aşağısında bulunan çift tamsayıya yuvarlanır. EVEN(number) Rounds the given number up to the nearest even integer.
ÜS(sayı) Sayı'nın kuvvetine yükseltilmiş e'yi verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.. EXP(number) Returns e raised to the power of the given number.
ÇARPINIM(sayı) Bir sayının çarpınımını verir( Faktoriyel ). Bir sayının çarpınımı, 1*2*3*...* sayı'ya eşittir. FACT(number) Returns the factorial of the given number.
TABANAYUVARLA(sayı;belirginlik; kip) Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. FLOOR(number; significance; mode) Rounds the given number down to the nearest multiple ofsignificance. Significance is the value to whose multiple of ten the number is to be rounded down (.01, .1, 1, 10, etc.). Mode is an optional value. If it is indicated and non-zero and if the number and significance are negative, rounding down is carried out based on that value.
OBEB(sayılar) İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. GCD(numbers) Returns the greatest common divisor of one or more integers.Numbers is a list of up to 30 numbers whose greatest common divisor is to be calculated, separated by semi-colons.
OBEB_ADD(Sayı(lar)) Bir sayılar listesinden en büyük ortak böleni alır. GCD_ADD(numbers) Returns the greatest common divisor of a list of numbers. Numbers is a list of up to 30 numbers separated by semi-colons.
TAMSAYI(sayı) Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. INT(number) Rounds the given number down to the nearest integer.
ÇİFTMİ(değer) Değer bir çift tamsayı ise DOĞRU değerini verir, değer bir tek tamsayı ise YANLIŞ değeri döner. ISEVEN(value) Returns TRUE if the given value is an even integer, or FALSE if thevalue is odd. If the value is not an integer, the function evaluates only the integer part of the value.
TEKMİ(değer) Sayı tekse DOĞRU'yu, sayı çiftse YANLIŞ'ı verir. ISODD(value) Returns TRUE if the given value is an odd integer, or FALSE if thevalue is even. If the value is not an integer, the function evaluates only the integer part of the value.
OKEK(tamsayı_1;tamsayı_2;...tamsayı_30) Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. LCM(integer_1; integer_2; ... integer_30) Returns the least common multiple of one or more integers.Integer_1; integer_2;... integer_30 are integers whose lowest common multiple is to be calculated.
OKEK_ADD(Sayı(lar)) En büyük ortak bölen hem sayı1'i hem de sayı2'yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. LCM_ADD(numbers) Numbers is a list of up to 30 numbers separated by semi-colons. The result is the lowest common multiple of a list of numbers.
LN(sayı) Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitine dayanırlar. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir. LN(number) Returns the natural logarithm based on the constant e of the givennumber.
LOG(sayI; taban) Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. LOG(number; base) Returns the logarithm of the given number to the specified base.Base is the base for the logarithm calculation.
LOG10(sayı) Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.Sözdizimi LOG10(number) Returns the base-10 logarithm of the given number.
MOD(bölünen; bölen) Sayı, bölene bölündükten sonra kalanı verir. Sonuç, bölenle aynı işarete sahiptir. MOD(dividend; divisor) Returns the remainder after a number is divided by a divisor. Dividendis the number which will be divided by the divisor. Divisor is the number by which to divide the dividend.
KYUVARLA İstenen çarpana yuvarlanmış sayıyı döndürür. MROUND(number; multiple) The result is the nearest integer multiple of the number.
ÇOKTERİMLİ(sayı(lar)) Bir değerler toplamının çarpınımının (Faktoriyellerinin), çarpanların çarpınımına (Faktoriyellerine) oranını verir. MULTINOMIAL (number(s)) Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments. Number(s) is a list of up to 30 numbers separated by semi-colons.
TEK(sayı) En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Negatif sayılar aşağıya doğru en yakın tek sayıya yuvarlanır. ODD(number) Rounds the given number up to the nearest odd integer.
Pİ() Matematik sabiti pi; sayısını (3,14159265358979) 14 basamağa kadar verir. PI() Returns the value of PI to fourteen decimal places.
KUVVET(taban; kuvvet) Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının sonucunu verir. POWER(base; power) Returns the result of a number raised to a power. Base is the number that is to be raised to the given power. Power is the exponent by which the base is to be raised.
ÇARPIM(sayı 1'den 30'a) Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. PRODUCT(number 1 to 30) Multiplies all the numbers given as arguments and returns the product. Number 1 to number 30 are up to 30 arguments whose product is to be calculated, separated by semi-colons.
BÖLÜM(bölünen; bölen) Bir bölme işleminde sayının tamsayı kısmını verir. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. QUOTIENT(numerator; denominator) Returns the integer result of a division operation. Numerator is the number that will be divided. Denominator is the number the numerator will be divided by.
RADYANLAR(sayı) Dereceyi radyana çevirir. RADIANS(number) Converts the given number in degrees to radians.
RASTGELE() 0 ile 1 arasında bulunan rasgele bir sayı verir RAND() Returns a random number between 0 and 1. This number will recalculate every time data is entered or F9 is pressed.
RASTGELEARADA(alt; üst) Belirlediğiniz sayılar arasından rastgele bir sayı verir. RANDBETWEEN (bottom; top) Returns an integer random number between bottom and top(inclusive). This number will recalculate when the Control+Shift+F9key combination is pressed.
YUVARLA(sayı; adet) Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. ROUND(number; count) Rounds the given number to a certain number of decimal places according to valid mathematical criteria. Count (optional) is the number of the places to which the value is to be rounded. If the countparameter is negative, only the whole number portion is rounded. It is rounded to the place indicated by the count.
AŞAĞIYUVARLA(sayı; adet) Sayıyı önceden belirlenen bir doğrulukta aşağı doğru yuvarlar ROUNDDOWN(number; count) Rounds the given number. Count (optional) is the number of digits to be rounded down to. If the count parameter is negative, only the whole number portion is rounded. It is rounded to the place indicated by the count.
YUKARIYUVARLA(sayı; adet) Sayıyı önceden belirlenen bir doğrulukta yukarı doğru yuvarlar ROUNDUP(number; count) Rounds the given number up. Count (optional) is the number of digits to which rounding up is to be done. If the count parameter is negative, only the whole number portion is rounded. It is rounded to the place indicated by the count.
SERİTOPLA(x; n; m; katsayılar) Bir formül temelinde bir kuvvet serisinin toplamını verir. SERİTOPLA(X;N;M;katsayılar) = katsayı_1*X^N + katsayı_2*X^(N+M) + katsayı_3*X^(N+2M) +...+ Katsayı_i*X^(N+(i-1)M) SERIESSUM(x; n; m; coefficients) Returns a sum of powers of the number x in accordance with the following formula: SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +...+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m). x is the number as an independent variable. n is the starting power. mis the increment. Coefficients is a series of coefficients. For each coefficient the series sum is extended by one section. You can only enter coefficients using cell references.
İŞARET(sayı) Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1'i, sayı 0 ise 0'ı ve sayı negatifse -1'i verir. SIGN(number) Returns the sign of the given number. The function returns the result 1 for a positive sign, –1 for a negative sign, and 0 for zero.
SİN(sayı) Radyan cinsinden verilen açının sinüsünü verir. SIN(number) Returns the sine of the given number (angle in radians).
SINH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı. SINH(number) Returns the hyperbolic sine of the given number (angle in radians).
KAREKÖK(sayı) Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir. (değişkenlerin karelerinin toplamını alma), metin alanlarına değişkenlerinizi girin. SQRT(number) Returns the positive square root of the given number. The value of thenumber must be positive.
KAREKÖKPİ(sayı) (Sayı * pi)'nin kare kökünü verir. SQRTPI(number) Returns the square root of the product of the given number and PI.
ALTTOPLAM(fonksiyon; aralık) Alttoplamları hesaplar.Şayet bir alan alttoplamları içeriyorsa, bunlar ek hesaplamalar için kullanılamaz. Bu işlevi Otomatik Süzgeç ile kullanarak süzülmüş kayıtlardan hesaplama almak için kullanın. SUBTOTAL(function; range) Calculates subtotals. If a range already contains subtotals, these are not used for further calculations. Function is a value that stands for another function such as Average, Count, Min, Sum, Var. Range is the range whose cells are included.
TOPLA(sayı_1; sayı_2; … sayı_30) Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. SUM(number_1; number_2; ... number_30) Adds all the numbers in a range of cells. Number_1; number_2;... number_30 are up to 30 arguments whose sum is to be calculated. You can also enter a range using cell references.
ETOPLA(aralık; koşul; toplam_aralığı) Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Bu işlev bir veri aralığında herhangi bir değeri araştırmak için kullanılır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. SUMIF(range; criteria; sum_range) Adds the cells specified by a given criteria. The search supports regular expressions. Range is the range to which the criteria are to be applied. Criteria is the cell in which the search criterion is shown, or the search criterion itself. Sum_range is the range from which values are summed; if it has not been indicated, the values found in the Range are summed.
TOPKARE(sayı_1; sayı_2; ...sayı_30) Değişkenlerin karelerini toplar SUMSQ(number_1; number_2; ... number_30) Calculates the sum of the squares of numbers (totaling up of the squares of the arguments) Number_1; number_2;... number_30 are up to 30 arguments, the sum of whose squares is to be calculated.
TAN(sayı) Verilen radyan cinsinden açının tanjantını verir. TAN(number) Returns the tangent of the given number (angle in radians).
TANH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. TANH(number) Returns the hyperbolic tangent of the given number (angle in radians).
NSAT(sayı; adet) Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. TRUNC(number; count) Truncates a number to an integer by removing the fractional part of the number according to the precision specified in Tools > Options > LibreOffice Calc > Calculate. Number is the number whose decimal places are to be cut off. Count is the number of decimal places which are not cut off.
Finansal analiz fonksiyonları
Tablo 3: Finansal analiz fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngikizce Fonksiyon İng. Tanım
GERÇEKFAİZ(Düzenleme; Faiz Oranı; Ödeme; Oran; Eşitlik; Sıklık; Kural) Dönemsel faiz ödemesi yapan kağıdın tahakkuk etmiş faizini getirir. ACCRINT(issue; first_interest; settlement; rate; par; frequency; basis) Calculates the accrued interest of a security in the case of periodic payments. Issue is the issue date of the security. First_interest is the first interest date of the security. Settlement is the maturity date. Rate is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate). Par is the par value of the security. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
GERÇEKFAİZV(Düzenleme; Ödeme; Oran;Eşitlik;Temel) Vadesinde faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi verir. ACCRINTM(issue; settlement; rate; par; basis) Vadesinde faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi verir.
AMORDEGRC(Tutar; Alım tarihi; Birinci dönem; Kalan değer; Dönem; Oran) Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranmayı verir. İşlev, AMORLINC işlevine benzer, ancak hesaplamada uygulanan yıpranma katsayısı malların ömrüne bağlı değildir. AMORDEGRC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; basis) Calculates the amount of depreciation for a settlement period as degressive amortization. Unlike AMORLINC, a depreciation coefficient that is independent of the depreciable life is used here. Cost is the acquisition cost.Date_purchased is the date of acquisition. First_period is the end date of the first settlement period. Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life. Period is the settlement period to be considered. Rate is the rate of depreciation. Basis indicates how the year is to be calculated.
AMORLINC(maliyet; alım tarihi; birinci dönem; kalan değer; dönem; oran) Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranma payını verir. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma payı hesaba katılır. AMORLINC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; basis) Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization. If the capital asset is purchased during the settlement period, the proportional amount of depreciation is considered. Cost is the acquisition cost. Date_purchased is the date of acquisition. First_periodis the end date of the first settlement period. Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life. Period is the settlement period to be considered. Rate is the rate of depreciation. Basis indicates how the year is to be calculated.
KUPONGÜNBD(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir. COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the number of days from the first day of interest payment on a security until the settlement date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basisindicates how the year is to be calculated.
KUPONGÜN(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir. COUPDAYS(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the number of days in the current interest period in which the settlement date falls. Settlement is the date of purchase of the security.Maturity is the date on which the security matures (expires). Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
KUPONGÜNDSK(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir. COUPDAYSNC(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the number of days from the settlement date until the next interest date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
KUPONGÜNSKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir. Sonuç biçimi tarih olarak biçimlendirilir. COUPNCD(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the date of the first interest date after the settlement date, and formats the result as a date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basisindicates how the year is to be calculated.
KUPONSAYI(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Hesap görme tarihiyle vade tarihi arasındaki kupon sayısını, en yakın tam kupon sayısına yuvarlayarak verir. COUPNUM(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the number of coupons (interest payments) between the settlement date and the maturity date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basisindicates how the year is to be calculated.
KUPONGÜNÖKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir. Sonuç tarih olarak biçimlendirilir. COUPPCD(settlement; maturity; frequency; basis) Returns the date of the interest date prior to the settlement date, and formats the result as a date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basisindicates how the year is to be calculated.
TOPÖDENENFAİZ(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür) Kümülatif bileşik faiz. Bir kredinin sabit faiz oranlı yatırımlar için, bir dönemde toplam faizler için yapılması gereken ödemeyi bulur. CUMIPMT(rate; NPER; PV; S; E; type) Calculates the cumulative interest payments (the total interest) for an investment based on a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate. NPER is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both must be calculated annually or monthly. PV is the current value in the sequence of payments. S is the first period. E is the last period. Type is the due date of the payment at the beginning (1) or end (0) of each period.
TOPÖDENENFAİZ_ADD Bir kredinin dönem başı ile dönem sonu arasında ödenen kümülatif faizini verir. CUMIPMT_ADD(rate; NPER; PV; start_period; end_period; type) Calculates the accumulated interest for a period. Rate is the interest rate for each period. NPER is the total number of payment periods. The rate andNPER must refer to the same unit, and thus both must be calculated annually or monthly. PV is the current value. Start_period the first payment period for the calculation. End_period the last payment period for the calculation. Type is the due date of the payment at the beginning (1) or end (0) of each period.
TOPANAPARA(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür) Sabit faizli bir kredinin dönem_başı ile dönem_sonu arasında ödenen kümülatif anaparasını verir.Sabit faizli bir kredinin dönem_başı ile dönem_sonu arasında ödenen kümülatif anaparasını verir. CUMPRINC(rate; NPER; PV; S; E; type) Returns the cumulative interest paid for an investment period with a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate. NPER is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value. Therate and NPER must refer to the same unit, and thus both must be calculated annually or monthly. PV is the current value in the sequence of payments. S is the first period. E is the last period. Type is the due date of the payment at the beginning (1) or end (0) of each period.
TOPANAPARA_ADD(Oran; Ndön; Pv; Dönem başı; Dönem sonu; Tür) İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli ana parayı verir. CUMPRINC_ADD(rate; NPER; PV; start_period; end_period; type) Calculates the cumulative redemption of a loan in a period. Rate is the interest rate for each period. NPER is the total number of payment periods. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both must be calculated annually or monthly. PV is the current value. Start period is the first payment period for the calculation. End period is the last payment period for the calculation. Type is the due date of the payment at the beginning (1) or end (0) of each period.
AZALANBAKİYE(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem;Ay) Çift-azalan denge metodu ile belirlenmiş olan dönemde bir malın azalan değerini geri döndürür.Amortismanın bu formu kullanım ömrünün başında daha fazla değer kaybı elde etmek için kullanılır. (doğrusal amortismana karşı olarak). Değer kaybı her dönemde satın alma fiyatından çıkarılarak hesaplandığı için, her dönem azalır. DB(cost; salvage; life; period; month) Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method. Cost is the initial cost of an asset. Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation. Life defines the period over which an asset is depreciated. Period is the length of each period. The life must be entered in the same date unit as the depreciation period. Month(optional) denotes the number of months for the first year of depreciation.
ÇİFTAZALANBAKİYE(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem; Faktör) Aritmetik-azama metodunu kullanarak, belli bir dönemde bir malın amortisman değerini getirir.Çift azalan bakiye yöntemi, yıpranmayı hızlandırılmış oranda hesaplar. Bu işlevi ilk yıllarda hızlı değer kaybı gerekliyse kullanın. Yıpranma ilk dönemde en yüksek değerindedir ve bunu izleyen dönemlerde azalır. İlk döneminde satın alınan bir malın değer kaybı çok hızlı oluyorsa ( örneğin teçhizat, bilgisayar) bu işlevi seçebilirsiniz. Şunu da not edelim bu hesaplama türünde malın defter değeri asla 0 değerine inmez. DDB(cost; salvage; life; period; factor) Returns the depreciation of an asset for a specified period using the arithmetic-declining method. Note that the book value will never reach zero under this calculation type. Cost fixes the initial cost of an asset. Salvagefixes the value of an asset at the end of its life. Life is the number of periods defining how long the asset is to be used. Period defines the length of the period. The period must be entered in the same time unit as the life. Factor(optional) is the factor by which depreciation decreases.
İNDİRİM(Ödeme; Vade; Fiyat; Paraya dönüştürme; Temel) Bir hisse senedine ilişkin indirim oranını yüzde olarak verir. DISC(settlement; maturity; price; redemption; basis) Calculates the allowance (discount) of a security as a percentage.Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Price is the price of the security per 100 currency units of par value. Redemption is the redemption value of the security per 100 currency units of par value. Basis indicates how the year is to be calculated.
LİRAON(Kesirli_lira; Kesir) Kesirle gösterilen para miktarını ondalık sayıyla gösterilen para üstünden fiyata çevirir. DOLLARDE(fractional _dollar; fraction) Converts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number. Fractional_dollar is a number given as a decimal fraction. (In this number, the decimal value is the numerator of the fraction.) Fractionis a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.
LİRAKES(Ondalık_lira; Kesir) Ondalık sayıyla gösterilen lira fiyatını kesirle gösterilen lira fiyatına çevirir. Hisse senedi fiyatları gibi ondalık sayıları kesirli lira değerlerine çevirmek için LİRAKES işlevini kullanın. DOLLARFR(decimal _dollar; fraction) Converts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction. The decimal of the result is the numerator of the fraction that would have Fraction as the denominator. Decimal_dollar is a decimal number. Fraction is a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.
SÜRE(ORAN; Bugünkü değer; Gelecek değer) Bir yatırımın istenen değere ulaşabilmesi için gereken dönem sayısını hesaplar. DURATION(rate; PV; FV) Calculates the number of periods required by an investment to attain the desired value. Rate (a constant) is the interest rate to be calculated for the entire duration. Entering the interest rate divided by the periods per year, can calculate the interest after each period. PV is the present value. FV is the desired future value of the investment.
SÜRE_ADD(Ödeme; Vade; Kupon; Getiri; Sıklık; Temel) Sabit faizli kredinin geri ödeme süresini yıl olarak hesaplar. Sonu _ADD ile biten işlevler, Karşılığı olan Microsoft Excel işlevleri ile aynı sonucu verirler. Uluslararası standartlara uygun sonuçlar almak için, sonu _ADD ile bitmeyen işlevleri kullanın. Örneğin, HAFTASAY_ADD Microsoft Excel'le aynı hafta sayısı numarasını döndürürken, HAFTASAYISI işlevi ISO 6801 standartına göre verilen bir tarihin hafta numarasını hesaplar. DURATION_ADD (settlement; maturity; coupon; yield; frequency; basis) Calculates the duration of a fixed interest security in years. Settlement isthe date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Coupon is the annual coupon interest rate (nominal rate of interest). Yield is the annual yield of the security.Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basisindicates how the year is to be calculated.
ETKİN_ADD(Nominal Oran; Ndönem) Nominal faiz bazında yıllık devresel ödemeleri olan bir yatırımın, gerçek yıllık faiz oranını hesaplar. EFFECT_ADD(nominal _rate; Npery) Calculates the effective annual rate of interest on the basis of the nominal interest rate and the number of interest payments per annum. Nominal interest refers to the amount of interest due at the end of a calculation period. Nominal_rate is the annual nominal rate of interest. Npery is the number of interest payments per year.
Effektif(nom; dönem) Verilen Nominal faiz oranı için, yıllık net faiz oranını getirir. EFFECTIVE(NOM; P) Calculates the effective annual rate of interest on the basis of the nominal interest rate and the number of interest payments per annum. Nominal interest refers to the amount of interest due at the end of a calculation period. NOM is the nominal interest. P is the number of interest payment periods per year.
GD Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini verir FV(rate; NPER; PMT; PV; type) Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate.NPER is the total number of periods. PMT is the annuity paid regularly per period. PV (optional) is the present cash value of an investment. Type(optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
GDPROGRAM(Esas; Çizelge) Dönemsel olarak değişen faiz oranları ile bir sermayenin bileşik faizle ulaştığı miktarı bulur. FVSCHEDULE(principal; schedule) Calculates the accumulated value of the starting capital for a series of periodically varying interest rates. Principal is the starting capital.Schedule is a series of interest rates. Schedule has to be entered with cell references.
FAİZORANI(Ödeme; Vade; Yatırım; Paraya dönüştürme; Temel) Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar. INTRATE(settlement; maturity; investment; redemption; basis) Calculates the annual interest rate that results when a security (or other item) is purchased at an investment value and sold at a redemption value with no interest being paid. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security is sold. Investment is the purchase price. Redemption is the selling price. Basis indicates how the year is to be calculated.
FAİZTUTARI(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür) Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini verir. IPMT(rate; period; NPER; PV; FV; type) Calculates the periodic amortization for an investment with regular payments and a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate. Period is the period for which the compound interest is calculated. NPER is the total number of periods during which annuity is paid. Period=NPER, if compound interest for the last period is calculated. PV is the present cash value in sequence of payments. FV (optional) is the desired value (future value) at the end of the periods. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
İÇ_VERİM_ORANI(Değerler; Tahmin) Bir yatırımın masraf ve kar hariç, iç geri ödeme oranını hesaplar. Değerler düzenli aralıklarla nakit akışını gösterir. En azından bir değer negatif olmalı (ödemeler), en azından bir değer pozitif olmalıdır. (gelirler) IRR(values; guess) Calculates the internal rate of return for an investment. The values represent cash flow values at regular intervals; at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income). Values is an array containing the values. Guess (optional) is the estimated value. If you can provide only a few values, you should provide an initial guess to enable the iteration.
EDEVRESELDÖNEMSE(oran; Dönem; toplam_dönem_sayısı; yatırım) Sabit amortisman ödemeli bir mal için faiz seviyesini hesaplar. ISPMT(rate; period; total_periods; invest) Calculates the level of interest for unchanged amortization installments.Rate sets the periodic interest rate. Period is the number of installments for calculation of interest. Total_periods is the total number of installment periods. Invest is the amount of the investment.
MSÜRE(Ödeme; Vade; Kupon; Getiri; Sıklık; Temel) Varsayılan 100$ nominal değere sahip tahvil için değiştirilen süreye geri döner.(Macauley süresi) MDURATION(settlement; maturity; coupon; yield; frequency; basis) Calculates the modified Macauley duration of a fixed interest security in years. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Coupon is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate) Yield is the annual yield of the security. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).Basis indicates how the year is to be calculated.
D_İÇ_VERİM_ORANI(Değerler; Yatırım; Yenidenyatırım_oranı) Dönemsel nakit akışı serisi için değiştirilmiş iç verim oranını verir. D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi hem yatırım maliyetini, hem de nakit paranın yeniden yatırımı üzerinden alınan faizi dikkate alır. MIRR(values; investment; reinvest_rate) Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.Values corresponds to the array or the cell reference for cells whose content corresponds to the payments. Investment is the rate of interest of the investments (the negative values of the array) Reinvest_rate is the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array).
NOMİNAL(geçerli_oran; ndönem) Nominal yıllık faiz oranı ve yıl başına birleşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, efektif yıllık faiz oranını verir. NOMINAL(effective_rate; Npery) Calculates the yearly nominal interest rate, given the effective rate and the number of compounding periods per year. Effective_rate is the effective interest rate Npery is the number of periodic interest payments per year.
NOMİNAL_ADD Efektif oran ve yıl başına bileşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, NOMİNAL yıllık faiz oranını verir. NOMINAL_ADD(effective_rate; Npery) Calculates the yearly nominal rate of interest, given the effective rate and the number of compounding periods per year. Effective_rate is the effective annual rate of interest. Npery is the number of interest payments per year.
TAKSİT_SAYISI Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın dönem sayısını verir. NPER(rate; PMT; PV; FV; type) Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate.PMT is the constant annuity paid in each period. PV is the present value (cash value) in a sequence of payments. FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the last period. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
NBD(ORAN; Değer 1; Değer 2; ...) Bir yatırımın bugünkü değerini verir. Bugünkü değer, gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeridir. Örneğin, borç aldığınızda, borç tutarı borç veren için bugünkü değerdir. Net bugünkü değeri bulmak için, işlevin dönen değerinden proje maliyetini ( İlk para akışı) çıkarın. NPV(Rate; value_1; value_2; ... value_30) Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. Rate is the discount rate for a period.Value_1; value_2;... value_30 are values representing deposits or withdrawals.
TEKYDEĞER(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk kupon; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık) Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100 birim esasında verir. ODDFPRICE(settlement; maturity; issue; first_coupon; rate; yield; redemption; frequency; basis) Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the first interest date falls irregularly. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Issue is the date of issue of the security. First_coupon is the first interest date of the security. Rate is the annual rate of interest. Yield is the annual yield of the security. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
TEKYGETİRİ(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk Kupon; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin kupon miktarını verir. ODDFYIELD(settlement; maturity; issue; first_coupon; rate; price; redemption; frequency; basis) DDB(cost; salvage; life; period; factor)
TEKSDEĞER(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık) Tek son kupon dönemi olan bir tahvilin her 100$ birimlik nominal değerinin fiyatını verir. ODDLPRICE(settlement; maturity; last_interest; rate; yield; redemption; frequency; basis) Calculates the price per 100 currency units par value of a security, if the last interest date falls irregularly. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Last_interest is the last interest date of the security. Rate is the annual rate of interest. Yield is the annual yield of the security. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
TEKSGETİRİ(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Bir tahvilin son dönem gelirini gösterir. ODDLYIELD(settlement; maturity; last_interest; rate; price; redemption; frequency; basis) Calculates the yield of a security if the last interest date falls irregularly.Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Last_interest is the last interest date of the security. Rate is the annual rate of interest. Price is the price of the security. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4).Basis indicates how the year is to be calculated.
DEVRESEL_ÖDEME Sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın ödemesini verir. PMT(rate; NPER; PV; FV; type) Returns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.Rate is the periodic interest rate. NPER is the number of periods in which annuity is paid. PV is the present value (cash value) in a sequence of payments. FV (optional) is the desired value (future value) to be reached at the end of the periodic payments. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
ANA_PARA_ÖDEMESİ(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür) Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir PPMT(rate; period; NPER; PV; FV; type) Returns for a given period the payment on the principal for an investment that is based on periodic and constant payments and a constant interest rate. Rate is the periodic interest rate. Period is the amortization period.NPER is the total number of periods during which annuity is paid. PV is the present value in the sequence of payments. FV (optional) is the desired (future) value. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
DEĞER(Ödeme; Vade; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Dönemsel ödemeli, sabit faizli bir kağıdın 100 para birimi temelinde satış fiatını tahmin eder. PRICE(settlement; maturity; rate; yield; redemption; frequency; basis) Calculates the market value of a fixed interest security with a par value of 100 currency units as a function of the forecast yield. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Rate is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate). Yield is the annual yield of the security. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
DEĞERİND(Ödeme; Vade; İndirim; Paraya dönüştürme; Temel) Değeri üzerinde İndirim yapılmış faizsiz menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir. PRICEDISC(settlement; maturity; discount; redemption; basis) Calculates the price per 100 currency units of par value of a non-interest-bearing security. Settlement is the date of purchase of the security.Maturity is the date on which the security matures (expires). Discount is the discount of a security as a percentage. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Basis indicates how the year is to be calculated.
GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel) Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin yıılık gelirini verir. PRICEMAT(settlement; maturity; issue; rate; yield; basis) Calculates the price per 100 currency units of par value of a security, that pays interest on the maturity date. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Issue is the date of issue of the security. Rate is the interest rate of the security on the issue date. Yield is the annual yield of the security. Basisindicates how the year is to be calculated.
BD Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.Bu işlevi gelecekte yapılacak bir dizi sabit faizli ödemenin toplam tutarının bugünkü değerini hesaplamak için kullanın. Örneğin, borç aldığınızda borç tutarı borç veren için bugünkü değerdir. Ödemeler sabit miktardadır dönem boyunca değişemez. Belirlenen dönem sonunda ne kadar para kaldığını da hesaplayabilirsiniz.Bu değerleri sayılar, tanımlar veya başvurular olarak girin. örneğin faiz yıllık oranı 8% ise fakat siz aylık Oran olarak kullanmak istiyorsanız, 8%/12 girin. LibreOffice Calc otomatik olarak doğru katsayıyı hesaplayacaktır. PV(rate; NPER; PMT; FV; type) Returns the present value of an investment resulting from a series of regular payments. Rate defines the interest rate per period. NPER is the total number of payment periods. PMT is the regular payment made per period.FV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
FAİZ_ORANI(TAKSİT_SAYISI; Düzenli_ödeme; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür; Tahmin) Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar. RATE(NPER; PMT; PV; FV; type; guess) Returns the constant interest rate per period of an annuity. NPER is the total number of periods, during which payments are made (payment period). PMTis the constant payment (annuity) paid during each period. PV is the cash value in the sequence of payments. FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the periodic payments. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.Guess (optional) determines the estimated value of the interest with iterative calculation.
GETİRİ(Ödeme; Vade; Yatırım; İndirim;Temel) Tamamı yatırılmış bir tahvil için vadesinde alınan tutarı verir. RECEIVED(settlement; maturity; investment; discount; basis) Calculates the amount received that is paid for a fixed-interest security at a given point in time. Settlement is the date of purchase of the security.Maturity is the date on which the security matures. Investment is the purchase sum. Discount is the percentage discount on acquisition of the security. Basis indicates how the year is to be calculated.
RRI(D; Bugünkü değer; Gelecek değer) Faiz. Yatırım gelirini temsil eden faiz oranını temsil eder. RRI(P; PV; FV) Calculates the interest rate resulting from the profit (return) of an investment.P is the number of periods needed for calculating the interest rate. PV is the present value (must be >0). FV is determines what is desired as the cash value of the deposit.
DA(Maliyet; Kalan değer; ömür) Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca (ömür) sabittir. SLN(cost; salvage; life) Returns the straight-line depreciation of an asset for one period. The amount of the depreciation is constant during the depreciation period. Cost is the initial cost of an asset. Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation. Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.
YAT(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem) Aritmetik-azalan amortisman değerini hesaplar.Bir nesnenin toplam değer kaybının bir dönem için olan kısmını bulmak için bu işlevi kullanın. Dönemler boyunca aritmetik azalan sabit toplamlı değer kaybı uygulanır. SYD(cost; salvage; life; period) Returns the arithmetic-declining depreciation rate. Use this function to calculate the depreciation amount for one period of the total depreciation span of an object. Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum. Cost is the initial cost of an asset. Salvage is the value of an asset after depreciation. Life is the period fixing the time span over which an asset is depreciated. Period defines the period for which the depreciation is to be calculated.
HTAHEŞ(Ödeme; Vade; İndirim) Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri yıllık gelirini verir. Ödeme tarihinde satın alınan, aynı yıl içindeki vade sonunda satılan, alış fiyatına iskonto uygulanmış bir hazine bonosunun getirisini hesaplar. TBILLEQ(settlement; maturity; discount) Calculates the annual return on a treasury bill. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). (The settlement and maturity date must be in the same year.)Discount is the percentage discount on acquisition of the security.
HTAHDEĞER(Ödeme; Vade; İndirim) Bir Hazine bonosu için 100 para birimindeki nominal değerinin fiyatını verir. TBILLPRICE(settlement; maturity; discount) Calculates the price of a treasury bill per 100 currency units. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Discount is the percentage discount upon acquisition of the security.
HTAHGETİRİ(Ödeme; Vade; Fiyat) Hazine bonosu gelirini verir. TBILLYIELD(settlement; maturity; price) Calculates the yield of a treasury bill. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires).Price is the price (purchase price) of the treasury bill per 100 currency units of par value.
DAB(Maliyet; Kalan değer; Ömür; B; son; Faktör; Tür) Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir (Değişken azalan bakiye). VDB(cost; salvage; life; start; end; factor; type) Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a variable declining balance method. Cost is the initial value of an asset.Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation. Life is the depreciation duration of the asset. Start is the start of the depreciation entered in the same date unit as the life. End is the end of the depreciation.Factor (optional) is the depreciation factor. FA=2 is double rate depreciation. Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning (1) or the end (0) of a period.
AİÇVERİMORANI(Değerler; Tarihler; Tahmin) Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir. Hesaplama bir yıl 365 gün temelinde yapılır, artık yıllar ihmal edilir.Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa, İÇVERİMORANI işlevinu kullanın. XIRR(values; dates; guess) Calculates the internal rate of return for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years. If the payments take place at regular intervals, use the IRR function. Values and dates are a series of payments and the series of associated date values entered as cell references. Guess (optional) is a guess for the internal rate of return. The default is 10%.
ANBD(Oran; Değerler; Günler) Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir. Hesaplama 365 gün yıl temelinde ve artık yıllar dikkate alınmadan yapılır.Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa, NBD işlevini kullanın. XNPV(rate; values; dates) Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years. If the payments take place at regular intervals, use the NPV function. Rate is the internal rate of return for the payments. Values and dates are a series of payments and the series of associated date values entered as cell references.
GETİRİ Tamamı yatırılmış bir tahvil için vadesinde alınan tutarı verir. YIELD(settlement; maturity; rate; price; redemption; frequency; basis) Calculates the yield of a security. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Rateis the annual rate of interest. Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Frequency is the number of interest payments per year (1, 2 or 4). Basis indicates how the year is to be calculated.
ÖDEMEİND(Ödeme; Vade; Fiyat; Paraya dönüştürme; Temel) İndirim yapılmış bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir. YIELDDISC(settlement; maturity; price; redemption; basis) Calculates the annual yield of a non-interest-bearing security. Settlement is the date of purchase of the security. Maturity is the date on which the security matures (expires). Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value. Redemption is the redemption value per 100 currency units of par value. Basis indicates how the year is to be calculated.
GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel) Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin yıılık gelirini verir. YIELDMAT(settlement; maturity; issue; rate; price; basis) Calculates the annual yield of a security, the interest of which is paid on the date of maturity. Settlement is the date of purchase of the security.Maturity is the date on which the security matures (expires). Issue is the date of issue of the security. Rate is the interest rate of the security on the issue date. Price is the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value. Basis indicates how the year is to be calculated.
İstatiksel analiz fonksiyonları
Tablo 4: İstatiksel analiz fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
ORTSAP(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir. ORTSAP bir veri kümesindeki değişkenliğin bir ölçümüdür. AVEDEV(number1; number2; ... number_30) Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean. Displays the diffusion in a data set. Number_1; number_2; ... number_30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.
ORTALAMA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. AVERAGE(number_1; number_2; ... number_30) Returns the average of the arguments. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges. Text is ignored.
ORTALAMAA(değer1; değer2; ...; değer30) Bağımsız değişkenler listesindeki değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalaması) hesaplar. Hesaplamaya sayıların yanında, metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de eklenir. AVERAGEA(value_1; value_2; ... value_30) Returns the average of the arguments. The value of text is 0. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges.
B(deneyler; Olasılık; T_1; T_2) Bir örneğin binom dağılımıyla olasılığını verir. B(trials; SP; T_1; T_2) Returns the probability of a sample with binomial distribution. Trials is the number of independent trials. SP is the probability of success on each trial. T_1 defines the lower limit for the number of trials. T_2 (optional) defines the upper limit for the number of trials.
BETADAĞ(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Beta işlevine geri döner. BETADIST(number; alpha; beta; start; end) Returns the cumulative beta probability density function. Number is the value between Start and End at which to evaluate the function. Alpha is a parameter to the distribution. Beta is a parameter to the distribution. Start(optional) is the lower bound for number. End (optional) is the upper bound for number.
BETATERS(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Kümülatif beta olasılık yoğunluğu işlevinun tersini verir. Yani, olasılık = BETADAĞ(x;...) ise, BETATERS(olasılık;...) = x olur. BETAINV(number; alpha; beta; start; end) Returns the inverse of the cumulative beta probability density function.Number is the value between Start and End at which to evaluate the function. Alpha is a parameter to the distribution. Beta is a parameter to the distribution. Start (optional) is the lower bound for number. End(optional) is the upper bound for number.
BİNOMDAĞ(X; deneyler; Olasılık; C) Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. BINOMDIST(X; trials; SP; C) Returns the individual term binomial distribution probability. X is the number of successes in a set of trials. Trials is the number of independent trials. SP is the probability of success on each trial. C = 0 calculates the probability of a single event and C = 1 calculates the cumulative probability.
KİKAREDAĞ(Sayı; özgürlük dereceleri) Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir. γ2 dağılımı, bir γ2 testiyle ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için, γ2 testini kullanın. KİKAREDAĞ işlevi, verilen düzenli bir örnekte, kikare değerleri (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değer formülü toplamından hesaplanır. tüm değerler için teorik kikare dağılımı ile karşılaştırılır. Bu şekilde test edilen hipotezimizin hata olasılığı elde edilir.KİKAREDAĞ ile değerlendirilen olasılık aynı zamanda KİKARETEST ile de değerlendirilebilir. CHIDIST(number; degrees_freedom) Returns the probability value that a hypothesis will be confirmed from the indicated chi square. The probability determined by CHIDIST can also be determined by CHITEST. Number is the chi-square value of the random sample used to determine the error probability. Degrees_freedom is the degrees of freedom of the experiment.
KİKARETERS(Sayı; özgürlük dereceleri) CHIINV(number; degrees_freedom) Returns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution. Number is the value of the error probability.Degrees_freedom is the degrees of freedom of the experiment.
KİKARETEST(Veri_B; veri_E) CHITEST(data_B; data_E) Returns the chi-square distribution from a random distribution of two test series based on the chi-square test for independence. The probability determined by CHITEST can also be determined with CHIDIST, in which case the chi square of the random sample must then be passed as a parameter instead of the data row. Data_B is the array of the observations.Data_E is the range of the expected values.
GÜVENİRLİK(alfa; STDSAPMA; boyut) Bir popülasyon ortalaması için GÜVENİRLİK aralığı verir. GÜVENİRLİK aralığı, örnek bir ortalamanın diğer tarafındaki bir aralıktır. Örneğin, bir ürünü postayla sipariş ederseniz, belli bir güvenirlik düzeyiyle ürünün geleceği en erken ve en geç zamanı belirleyebilirsiniz CONFIDENCE(alpha; STDEV; size) Returns the (1-alpha) confidence interval for a normal distribution. Alpha is the level of the confidence interval. STDEV is the standard deviation for the total population. Size is the size of the total population.
KORELASYON(Veri_1; Veri_2) Dizi1 ve dizi2 hücre aralıklarının bağıntı katsayısını verir. İki özellik arasındaki ilişkiyi belirlemek için, bağıntı katsayısını kullanın CORREL(data_1; data_2) Returns the correlation coefficient between two data sets. Data_1 is the first data set. Data_2 is the second data set.
BAĞ_DEĞ_SAY(Değer 1; Değer 2; ... ; Değer 30) Sayı içeren ve ayrıca bağımsız değişkenler listesindeki sayıları da içeren hücre sayısını sayar. Bir sayılar aralığındaki ya da dizisindeki bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanın. Metin girdileri göz ardı edilir. COUNT(value_1; value_2; ... value_30) Counts how many numbers are in the list of arguments. Text entries are ignored. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges which are to be counted.
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Değer 1; Değer 2;...; Değer 30) Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer olduğunu sayar. Metin girdileri, 0 uzunlukta dahi olsalar sayılır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuruysa, dizideki ya da başvurudaki boş hücreler göz ardı edilir. COUNTA(value_1; value_2; ... value_30) Counts how many values are in the list of arguments. Text entries are also counted, even when they contain an empty string of length 0. If an argument is an array or reference, empty cells within the array or reference are ignored. value_1; value_2; ... value_30 are up to 30 arguments representing the values to be counted.
KOVARYANS(Veri_1; Veri_2) Her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalaması olan kovaryansı verir. Örneğin, daha fazla gelire daha yüksek eğitim seviyelerinin eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz. COVAR(data_1; data_2) Returns the covariance of the product of paired deviations. Data_1 is the first data set. Data_2 is the second data set.
KRİTİKBİNOM(deneyler;Olasılık; alfa) Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir. Bu işlevi, kalite güvencesi uygulamaları için kullanın. CRITBINOM(trials; SP; alpha) Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value. Trials is the total number of trials.SP is the probability of success for one trial. Alpha is the threshold probability to be reached or exceeded.
SAPKARE(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Veri noktalarındaki sapmaların karelerinin toplamını örnek ortalamalarından verir. DEVSQ(number_1; number_2; ... number_30) Returns the sum of squares of deviations based on a sample mean.Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges representing a sample.
ÜSTELDAĞ(Sayı; lambda; C) Üstel dağılımı verir. ÜSTELDAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanın. EXPONDIST(number; lambda; C) Returns the exponential distribution. Number is the value of the function.Lambda is the parameter value. C is a logical value that determines the form of the function. C = 0 calculates the density function, and C = 1 calculates the distribution.
FDAĞ(Sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımını verir. Bu işlevi, iki veri kümesinin farklı ayrımlılık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanın. FDIST(number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2) Calculates the values of an F probability distribution. Number is the value for which the F distribution is to be calculated. Degrees_freedom_1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.Degrees_freedom_2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.
FTERS(sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımının tersini verir. p = FDAĞ(x;...) ise, FTERS(p;...) = x. F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. FINV(number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2) Returns the inverse of the F probability distribution. Number is probability value for which the inverse F distribution is to be calculated.Degrees_freedom_1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution. Degrees_freedom_2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.
FISHER(Sayı) X'e ilişkin Fisher dönüşümünü verir. Bu dönüşüm, çarpık olmaktan çok normal dağılımlı bir işlev oluşturur. Bu işlevi korelasyon katsayısı üzerinde sınama uygulamak için kullanın. FISHER(number) Returns the Fisher transformation for the given number and creates a function close to a normal distribution.
FISHERTERS(Sayı) Fisher dönüşümünün tersini verir. Bu dönüşümü, veri aralıkları veya dizileri arasındaki korelasyonları çözümlerken kullanın. y = FISHER(x) ise, FISHERTERS(y) = x sonucu verir FISHERINV(number) Returns the inverse of the Fisher transformation for the given number and creates a function close to a normal distribution.
TAHMİN(değer; veri_Y; veri_X) Var olan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, var olan x değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir. FORECAST(value; data_Y; data_X) Extrapolates future values based on existing x and y values. Value is the x value, for which the y value of the linear regression is to be returned.Data_Y is the array or range of known Ys. Data_X is the array or range of known Xs. Does not work for exponential functions.
FTEST(veri_1; veri_2) F-test sonucu verir. FTEST, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan tek uçlu olasılığı verir. FTEST(data_1; data_2) Returns the result of an F test. Data_1 is the first record array. Data_2 is the second record array.
GAMADAĞ(Sayı; alfa; beta; C) Gama dağılımını verir. Çarpıtılmış bir dağılımı olabilecek değişkenleri incelemek için bu işlevi kullanın. Gama dağılımı sıralı çözümlemede yaygın olarak kullanılır.Ters fonksiyon GAMMAINV'dir. GAMMADIST(number; alpha; beta; C) Returns the values of a Gamma cumulative distribution. Number is the value for which the Gamma distribution is to be calculated. Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution. Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution. C = 0 calculates the density function, and C = 1 calculates the distribution.
GAMATERS(sayı; alfa; beta) Gamma fonksiyon değeri döndürür. GAMMAINV GAMMA'nın tersi değildir fakat GAMMADIST'in tersidir. GAMMAINV(number; alpha; beta) Returns the inverse of the Gamma cumulative distribution. This function allows you to search for variables with different distribution.Number is the probability value for which the inverse Gamma distribution is to be calculated. Alpha is the parameter Alpha of the Gamma distribution. Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.
GAMALN(Sayı) Gama işlevinun doğal logaritmasını, G(x), verir. GAMMALN(number) Returns the natural logarithm of the Gamma function, G(x), for the givennumber.
GAUSS(Sayı) Standart normal kümülatif dağılımı verir.GAUSS(x)=NORMSDAĞ(x)-0.5 eşitliği vardır. GAUSS(number) Returns the standard normal cumulative distribution for the given number.
GEOORT(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30) Pozitif bir dizi ya da veri aralığının geometrik ortalamasını verir. Örneğin, değişken oranlara sahip bileşik faiz verinin, ortalama büyüme hızını hesaplamak için kullanabilirsiniz. GEOMEAN(number_1; number_2; ... number_30) Returns the geometric mean of a sample. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical arguments or ranges that represent a random sample.
HARORT(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30) Bir veri kümesinin harmonik ortalamasını verir. Harmonik ortalama devrik değerlerin aritmetik ortalamasının devrik değeridir. HARMEAN(number_1; number_2; ... number_30) Returns the harmonic mean of a data set. Number_1; number_2; ... number_30 are values or ranges that can be used to calculate the harmonic mean.
HİPERGEOMDAĞ(X; N_örnek; başarılı; n_populasyon) Hipergeometrik dağılımı verir. HİPERGEOMDAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir. HYPGEOMDIST(X; n_sample; successes; n_population) Returns the hypergeometric distribution. X is the number of results achieved in the random sample. N_sample is the size of the random sample. Successes is the number of possible results in the total population. N_population is the size of the total population.
KESMENOKTASI(veri_Y; veri_X) Var olan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar. INTERCEPT(data_Y; data_X) Calculates the y-value at which a line will intersect the y-axis by using known x-values and y-values. Data_Y is the dependent set of observations or Names, arrays or references containing numbers must be used here. Numbers can also be entered directly.data. Data_X is the independent set of observations or data.
BASIKLIK(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Dağılımın eğriliğini(kurtois) hesaplar. Basıklık, normal dağılımla karşılaştırıldığında, bir dağılımın göreceli dikliğini ya da düzlüğünü verir. KURT(number_1; number_2; ... number_30) Returns the kurtosis of a data set (at least 4 values required). Number_1; number_2; ... number_30 are numerical arguments or ranges representing a random sample of distribution.
BÜYÜK(veri; Derece_C) Bir veri kümesinde derece_C.ıncı en büyük değeri verir. Göreceli konumu temelinde bir değeri seçmek için bu işlevi kullanabilirsiniz. LARGE(data; rank_c) Returns the Rank_c-th largest value in a data set. Data is the cell range of data. Rank_c is the ranking of the value (2nd largest, 3rd largest, etc.) written as an integer.
LOGTERS(sayı; ortalama; STSAP) X'in logaritmik normal kümülatif dağılım işlevinun tersini verir. LOGINV(number; mean; STDEV) Returns the inverse of the lognormal distribution for the given Number, a probability value. Mean is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution. STDEV is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.
LOGNORMDAĞ(Sayı; Ortalama; STSAP; Birikimli) X'in logaritmik normal kümülatif dağılımını verir. Burada ln(x) ortalama ve standart_sapma parametreleri arasında normal olarak dağılmıştır. LOGNORMDIST(number; mean; STDEV) Returns the cumulative lognormal distribution for the given Number, a probability value. Mean is the mean value of the standard logarithmic distribution. STDEV is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.
MAK(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır. MAX(number_1; number_2; ... number_30) Returns the maximum value in a list of arguments. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges.
MAKA(değer1; değer2; ... ; değer30) Bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MAXA(value_1; value_2; ... value_30) Returns the maximum value in a list of arguments. Unlike MAX, text can be entered. The value of the text is 0. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges.
ORTANCA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Belirtilen sayıların orta değerini verir. Orta değer, bir küme sayının ortasındaki sayıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. MEDIAN(number_1; number_2; ... number_30) Returns the median of a set of numbers. Number_1; number_2; ... number_30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.
MİN(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Değer kümesindeki en küçük değeri verir.Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır. MIN(number_1; number_2; ... number_30) Returns the minimum value in a list of arguments. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges.
MİNA(değer1; değer2; ...; değer 30) Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MINA(value_1; value_2; ... value_30) Returns the minimum value in a list of arguments. Here text can also be entered. The value of the text is 0. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges.
ENÇOK_OLAN(sayı1; sayı 2; ...; sayı 30) Bir veri kümesinde en çok görülen değeri verir. Aynı miktarda birden fazla değer var ise, en küçük olan değeri verir. Kümede hiç tekrarlanmış değer yoksa bir hata değeri döner. MODE(number_1; number_2; ... number_30) Returns the most common value in a data set. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges. If several values have the same frequency, it returns the smallest value. An error occurs when a value does not appear twice.
NEGBİNOMDAĞILIM(X; R; SP) Negatif binom dağılımı verir. Başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını döndürür. NEGBINOMDIST(X; R; SP) Returns the negative binomial distribution. X is the value returned for unsuccessful tests. R is the value returned for successful tests. SP is the probability of the success of an attempt.
NORMDAĞ(Sayı; ortalama; STSAP; C) Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir. NORMDIST(number; mean; STDEV; C) Returns the normal distribution for the given Number in the distribution.Mean is the mean value of the distribution. STDEV is the standard deviation of the distribution. C = 0 calculates the density function, and C = 1 calculates the distribution.
NORMTERS(sayı; ortalama; STSAP) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORMINV(number; mean; STDEV) Returns the inverse of the normal distribution for the given Number in the distribution. Mean is the mean value in the normal distribution. STDEV is the standard deviation of the normal distribution.
NORMSDAĞ(Sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.GAUS(x)=NORMSDAĞ(x)-0,5 eşitliği vardır. NORMSDIST(number) Returns the standard normal cumulative distribution for the given Number.
NORMTERS(sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORMSINV(number) Returns the inverse of the standard normal distribution for the givenNumber, a probability value.
PEARSON(Veri_1; Veri_2) Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir; -1,0 ile 1,0 arasında (dahil) boyutsuz bir indis olan ve iki veri kümesi arasındaki doğrusal bir ilişkinin kapsamını yansıtır. PEARSON(data_1; data_2) Returns the Pearson product moment correlation coefficient r. Data_1 is the array of the first data set. Data_2 is the array of the second data set.
YÜZDEBİRLİK(veri; Alfa) Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzdebirliğini verir. Bu işlevi bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Bir yüzde birlik bir veri serisi için en küçük (alpha=0) en büyük (alpha=1). Alpha = 25% ilk dörttebirlik anlamına gelir, Alpha = 50% MEDYAN işlevi ile aynıdır. PERCENTILE(data; alpha) Returns the alpha-percentile of data values in an array. Data is the array of data. Alpha is the percentage of the scale between 0 and 1.
YÜZDESIRA(veri; değer) Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını verir. Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir. PERCENTRANK(data; value) Returns the percentage rank (percentile) of the given value in a sample.Data is the array of data in the sample.
PERMÜTASYON(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2) Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. PERMUT(count_1; count_2) Returns the number of permutations for a given number of objects.Count_1 is the total number of objects. Count_2 is the number of objects in each permutation.
PERMÜTASYONA(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2) Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir (Tekrarlar geçerli). Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. PERMUTATIONA(count_1; count_2) Returns the number of permutations for a given number of objects (repetition allowed). Count_1 is the total number of objects. Count_2 is the number of objects in each permutation.
PHI(sayı) Bir standart dağılım için, dağılım işlevi değerini getirir. PHI(number) Returns the values of the distribution function for a standard normal distribution for the given Number.
POISSON(Sayı; Ortalama; C) Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir. POISSON(number; mean; C) Returns the Poisson distribution for the given Number. Mean is the middle value of the Poisson distribution. C = 0 calculates the density function, and C = 1 calculates the distribution.
OLASILIK(veri; olasılık; Başlat; Son) Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını verir.Son ( Üst_sınır) verilmezse, (Veri) x_aralığındaki değerlerin Başlat ( Alt_sınır) eşit olma olasılığını verir. PROB(data; probability: start; end) Returns the probability that values in a range are between two limits. Datais the array or range of data in the sample. Probability is the array or range of the corresponding probabilities. Start is the start value of the interval whose probabilities are to be summed. End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.
DÖRTTEBİRLİK(veri; Tür) Veri kümesinin dörtte birini verir. Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. QUARTILE(data; type) Returns the quartile of a data set. Data is the array of data in the sample.Type is the type of quartile. (0 = Min, 1 = 25%, 2 = 50% (Median), 3 = 75% and 4 = Max.)
RANK RANK(value; data; type) Returns the rank of the given Value in a sample. Data is the array or range of data in the sample. Type (optional) is the sequence order, either ascending (0) or descending (1).
RKARE(veri_Y; veri_X) Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir. RKARE (Determinasyon katsayısı olarak da bilinir) bir ayarlamanın kesinlik ölçüsüdür ve bir regresyon analizi üretmek için kullanılabilir. RSQ(data_Y; data_X) Returns the square of the Pearson correlation coefficient based on the given values. Data_Y is an array or range of data points. Data_X is an array or range of data points.
ÇARPIKLIK(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir. SKEW(number_1; number_2; ... number_30) Returns the skewness of a distribution. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges.
EĞİM(veri_Y; veri_X) Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır SLOPE(data_Y; data_X) Returns the slope of the linear regression line. Data_Y is the array or matrix of Y data. Data_X is the array or matrix of X data.
KÜÇÜK(veri; Derece_C) Bir veri kümesinde Derece_C.ıncı en küçük değeri verir. Bir veri kümesinde belirli bir göreli konumu olan değerleri elde etmek için bu işlevi kullanın. SMALL(data; rank_c) Returns the Rank_c-th smallest value in a data set. Data is the cell range of data. Rank_c is the rank of the value (2nd smallest, 3rd smallest, etc.) written as an integer.
STANDARTLAŞTIRMA(Sayı; ortalama; STDSAPMA) Ortalama ve standart_sapmayla nitelenen bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer verir. STANDARDIZE(number; mean; STDEV) Converts a random variable to a normalized value. Number is the value to be standardized. Mean is the arithmetic mean of the distribution. STDEVis the standard deviation of the distribution.
STDSAPMA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür. STDEV(number_1; number_2; ... number_30) Estimates the standard deviation based on a sample. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.
STDSAPMAA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin, ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüsüdür. Hesaplamaya metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. STDEVA(value_1; value_2; ... value_30) Calculates the standard deviation of an estimation based on a sample.Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.
STDSAPMAS(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar. STDEVP(number_1; number_2; ... number_30) Calculates the standard deviation based on the entire population.Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.
STDSAPMASA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür. STDEVPA(value_1; value_2; ... value_30) Calculates the standard deviation based on the entire population.Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.
STHYX(veri_Y; veri_X) Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir. Standart hata, tek bir x için y tahminindeki hata miktarının ölçümüdür. STEYX(data_Y; data_X) Returns the standard error of the predicted y value for each x in the regression. Data_Y is the array or matrix of Y data. Data_X is the array or matrix of X data.
TDAĞ(Sayı; Özgürlük_dereceleri; Mod) Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda öğrenci t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir. TDIST(number; degrees_freedom; mode) Returns the t-distribution for the given Number. Degrees_freedom is the number of degrees of freedom for the t-distribution. Mode = 1 returns the one-tailed test, Mode = 2 returns the two-tailed test.
TTERS(sayı; özgürlük_dereceleri) Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, t-dağılımının t-değerini verir. TINV(number; degrees_freedom) Returns the inverse of the t-distribution, for the given Number associated with the two-tailed t-distribution. Degrees_freedom is the number of degrees of freedom for the t-distribution.
KIRPORTALAMA(veri; Alfa) Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir. KIRPORTALAMA işlevi, bir veri kümesinin üst ve alt uçlarından(Alfa) alınan veri noktaları yüzdesi dışarıda bırakılarak alınan ortalamayı hesaplar. TRIMMEAN(data; alpha) Returns the mean of a data set without the Alpha proportion of data at the margins. Data is the array of data in the sample. Alpha is the proportion of the marginal data that will not be taken into consideration.
TTEST(veri_1; veri_2; mod; Tür) Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST işlevini kullanın. TTEST(data_1; data_2; mode; type) Returns the probability associated with a Student’s t-Test. Data_1 is the dependent array or range of data for the first record. Data_2 is the dependent array or range of data for the second record. Mode = 1 calculates the one-tailed test, Mode = 2 the two- tailed test. Type of t-test to perform: paired (1), equal variance (homoscedastic) (2), or unequal variance (heteroscedastic) (3).
VAR(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. VAR(number_1; number_2; ... number_30) Estimates the variance based on a sample. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.
VARA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. Hesaplamaya sayıların yanında metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. VARA(value_1; value_2; ... value_30) Estimates a variance based on a sample. The value of text is 0. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.
VARS(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar. VARP(Number_1; number_2; ... number_30) Calculates a variance based on the entire population. Number_1; number_2; ... number_30 are numerical values or ranges representing an entire population.
VARSA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir. Hesaplamaya, sayıların yanında metin ve DOĞRU, YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. VARPA(value_1; value_2; .. .value_30) Calculates the variance based on the entire population. The value of text is 0. Value_1; value_2; ... value_30 are values or ranges representing an entire population.
WEIBULL(Sayı; Alfa; beta; C) Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanın.Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.Eğer C 0 ise WEIBULL olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.Eğer C 1 ise WEIBULL kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplar. WEIBULL(number; alpha; beta; C) Returns the values of the Weibull distribution for the given Number. Alphais the Alpha parameter of the Weibull distribution. Beta is the Beta parameter of the Weibull distribution. C indicates the type of function: C= 0 the form of the function is calculated, C=1 the distribution is calculated.
ZTEST(veri; Sayı; sigma) Örnek üzerinde, hesaplanan bir değerden daha büyük olan z-istatistik değerinin, gözlenen olasılığını hesaplar. ZTEST(data; number; sigma) Returns the two-tailed P value of a z test with standard distribution. Datais the array of the data. Number is the value to be tested. Sigma(optional) is the standard deviation of the total population. If this argument is missing, the standard deviation of the sample is processed.
Tarih ve zaman fonksiyonları
Tablo 5: Tarih ve zaman fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
TARİH(yıl; ay; gün) Bu işlev yıl, ay, gün olarak verilmiş bir tarihi hesaplayarak hücrenin biçemiyle görüntüler. TARİH işlevi için varsayılan biçem tarih biçimidir, fakat isterseniz hücreleri isteğiniz başka sayı biçemleriyle ayarlayabilirsiniz. DATE(year; month; day) Converts a date written as year, month, day to an internal serial number and displays it in the cell’s formatting. Year is an integer between 1583 and 9956 or 0 and 99.Month is an integer between 1 and 12. Day is an integer between 1 and 31.
TARİHSAYISI("Metin") Çift tırnaklar içinde gösterilen tarih için, iç tarih sayısı döndürür.İç tarih sayısı bir sayı olarak döner. Sayı LibreOffice'un kullandığı tarih sistemi değerlerine göre elde edilir.Eğer metin dizisi bir zaman değeride içeriyorsa,TARİHSAYI sadece dönüşümün tam sayı bölümünü döndürür. DATEVALUE("Text") Returns the internal date number for text in quotes. Text is a valid date expression and must be entered with quotation marks.
GÜN(sayı) Seri numarayla gösterilen bir tarihin gününü verir. Gün 1 - 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Negatif bir tarih/saat değeri de girebilirsiniz. DAY(number) Returns the day, as an integer, of the given date value. A negative date/time value can be entered. Number is a time value.
GÜNLER(tarih_2; tarih_1) İki tarih arasındaki gün sayısını, hesaplar. Sonuç iki tarih arasındaki günlerin sayısı olarak döner. DAYS(date_2; date_1) Calculates the difference, in days, between two date values. Date_1 is the start date. Date_2 is the end date. If Date_2 is an earlier date than Date_1, the result is a negative number.
GÜN360(Tarih_1; Tarih_2; Tür) 360 günlük yıl temelinde (ayda 30 gün) iki tarih arasındaki gün sayısını verir. Muhasebe sisteminiz 30 günlük ayları temel alıyorsa ödemeleri, faizleri hesaplamanıza yardımcı olması için bu işlevi kullanın.TarihTarihTarihTarihtarih DAYS360(date_1; date_2; type) Returns the difference between two dates based on the 360 day year used in interest calculations. If Date_2 is earlier than Date_1, the function will return a negative number. Type (optional) determines the type of difference calculation: the US method (0) or the European method (≠0).
AYDAKİGÜNLER(Tarih) Verilen tarihin içinde bulunduğu ayın, toplam gün sayısını verir. DAYSINMONTH(date) Calculates the number of days in the month of the given date.
YILDAKİGÜNLER(Tarih) Verilen tarih için yılın gününü hesaplayarak döndürür. DAYSINYEAR(date) Calculates the number of days in the year of the given date.
EASTERSUNDAY(Yıl) Verilen yıl için, Paskalya Pazar gününün hangi tarihe denk geldiğini hesaplar. EASTERSUNDAY(integer) Returns the date of Easter Sunday for the entered year. Year is an integer between 1583 and 9956 or 0 and 99.
SERİTARİH(Başlangıç tarihi; Aylar) Sonuç, Başlangıç tarihi'nden itibaren Aylar sayısını gösteren tarihtir. Yalnızca aylar göz önüne alınır; günler hesaplama için kullanılmaz. EDATE(start_date; months) The result is a date a number of Months away from the given Start_date. Only months are considered; days are not used for calculation. Months is the number of months.
SERİAY(Başlangıç tarihi; Aylar) başlangıç tarihi'den Aylar sonrasına düşen ayın son gününün tarihine döner. EOMONTH(start_date; months) Returns the date of the last day of a month which falls Months away from the givenStart_date. Months is the number of months before (negative) or after (positive) the start date.
SAAT(Sayı) Zaman değerini saat biriminde verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. HOUR(number) Returns the hour, as an integer, for the given time value. Number is a time value.
ARTIKYILMI("Tarih") - EKLENTİ İŞLEVLERİNDE Bir yılın artık yıl olup olmadığını test eder. Artık yıl ise bu işlev 1 (DOĞRU), artık değilse 0 (YANLIŞ) değeri verir. ISLEAPYEAR(date) Determines whether a given date falls within a leap year. Returns either 1 (TRUE) or 0 (FALSE).
DAKİKA(Sayı) Bir zaman değerinin dakika sayısını verir. Dakika, 0 - 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. MINUTE(number) Returns the minute, as an integer, for the given time value. Number is a time value.
AY(sayı) Seri_no tarafından gösterilen ayı verir. Ay, 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasında bir tamsayıdır. MONTH(number) Returns the month, as an integer, for the given date value. Number is a time value.
AYLAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür)- EKLENTİ İŞLEVLERİNDE Verilen iki tarih arasındaki ay sayısını verir. MONTHS(start_date; end_date; type) Calculates the difference, in months, between two date values. Date_1 is the start (earlier) date. Date_2 is the end date. Type is one of two possible values, 0 (interval) or 1 (in calendar months). If Date_2 is an earlier date than Date_1, the result is a negative number.
TAMİŞGÜNÜ(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tatil günleri) Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki tüm çalışma günleri sayısını verir. Çalışma günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanmış günleri içermez. Belirli dönemlerde, çalışılan gün sayısına bağlı olarak çalışanların tahakkuk eden kazançlarını hesaplamak için İŞGÜNÜSAYISI'nı kullanın. NETWORKDAYS(start _date; end_date; holidays) Returns the number of workdays between start_date and end_date. Holidays can be deducted. Start_date is the date from which the calculation is carried out.End_date is the date up to which the calculation is carried out. If the start or end date is a workday, the day is included in the calculation. Holidays (optional) is a list of holidays. Enter a cell range in which the holidays are listed individually.
ŞİMDİ() Geçerli bilgisayar tarih ve zamanın seri numarasını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir. Hücre değeri çalışma sayfasını güncelediğiniz veya herhangi bir hücre değerini değiştirdiğinizde güncellenir. NOW() Returns the computer system date and time. The value is updated when your document recalculates. NOW is a function without arguments.
SANİYE(sayı) Bir zaman değerinin saniyelerini verir. Saniye, 0 (sıfır) ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. SECOND(number) Returns the second, as an integer, for the given time value. Number is a time value.
ZAMAN(saat; dakika; saniye) ZAMAN Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir Bu işlev zaman temelinde üç öğenin ondalık zaman değerine çevrilmesinde kullanılabilir. TIME(hour; minute; second) Returns the current time value from values for hours, minutes and seconds. This function can be used to convert a time based on these three elements to a decimal time value. Hour, minute and second must all be integers.
ZAMANSAYISI(metin) ZAMANSAYISI Bir metin dizesiyle gösterilen zamanı ondalık sayı halinde verir. Ondalık sayı, 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı gösteren 0 - 0,99999999 arasındaki değerdir.Tarih girişlerini hesaplamak için LibreOffice'da kullanılan tarih sistemi sonucunda, ondalık sayı olarak gösterilen iç sayı oluşturulur.Eğer metin dizisi yıl, ay veya gün de içeriyorsa, ZAMANSAYISI sadece dönüşümün kesirli bölümünü döndürür. TIMEVALUE(text) Returns the internal time number from a text enclosed by quotes in a time entry format. The internal number indicated as a decimal is the result of the date system used under LibreOffice to calculate date entries.
BUGÜN() Geçerli bilgisayar sistem tarihinin seri sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir. Bu değer çalışma sayfası yeniden açıldığında veya belgedeki değerler değiştirildiğinde güncellenir. TODAY() Returns the current computer system date. The value is updated when your document recalculates. TODAY is a function without arguments.
HAFTANINGÜNÜ(Sayı; Tür) Bir tarihe karşılık gelen haftanın gününü verir. Varsayılan değer olarak,(tür yoksa ya da 1 ise) gün, 1'den (Pazar) 7'ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. Eğer tür=2, numaralama Pazartesi=1; ve eğer tür=3 numaralama Pazartesi=0 ile başlar. WEEKDAY(number; type) Returns the day of the week for the given number (date value). The day is returned as an integer based on the type. Type determines the type of calculation: type = 1 (default), the weekdays are counted starting from Sunday (Monday = 0); type = 2, the weekdays are counted starting from Monday (Monday = 1); type = 3, the weekdays are counted starting from Monday (Monday = 0).
HAFTASAY(Sayı; Kip) HAFTASAY Haftanın, sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. -- ISO 8601 Uluslararası Standartı pazartesi günlerinin haftanın başı olması gerektiğine hükmetmiştir. Bir kısmı eski yıla bir kısmı ise yeni yıla ait olan bir haftaya, en fazla günü hangi yılda bulunuyorsa o yıla göre bir numara verilir. Bu şu anlama gelir; herhangi bir yıldaki birinci hafta içinde 4 ocak tarihi bulunur. WEEKNUM(number; mode) Calculates the number of the calendar week of the year for the internal date number.Mode sets the start of the week and the calculation type: 1 = Sunday, 2 = Monday.
BU FORMÜL POOTLE'DA YOK – HATA KAYDI. Bir tarih için takvim haftası sayısını verir. -- HAFTASAY_ADD işlevi Microsoft Excel'in yaptığı gibi hesaplamak için tasarlanmıştır. Eğer ISO 8601 hafta sayılarına ihtiyacınız varsa veya hücrelerinizi WWW tarih biçimlerinize göre ayarlamak istiyorsanız, HAFTASAYISI işlevinu kullanın. WEEKNUM_ADD(date; return_type) Calculates the calendar week of the year for a Date. Date is the date within the calendar week. Return_type sets the start of the week and the calculation type: 1 = Sunday, 2 = Monday.
HAFTALAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür) )- EKLENTİ İŞLEVLERİNDE Verilen iki tarih arasındaki hafta sayısını verir. WEEKS(start_date; end_date; type) Calculates the difference in weeks between two dates, start_date and end_date.Type is one of two possible values, 0 (interval) or 1 (in numbers of weeks).
YILDAKİHAFTALAR(Tarih) )- EKLENTİ İŞLEVLERİNDE Verilen tarihe göre, o tarihin isabet ettiği yılın haftasının sayısını verir. Hafta sayısı şöyle hesaplanır: Günleri iki yılda da bulunan bir hafta en fazla günü hangi yılda kalmışsa, o yıla eklenir. WEEKSINYEAR(date) Calculates the number of weeks in a year until a certain date. A week that spans two years is added to the year in which most days of that week occur.
İŞGÜNÜ(Başlangıç_tarihi; Günler; Tatil günleri) İŞGÜNÜ Başlangıç tarihi'nden önceki veya sonraki çalışma günü sayısını gösteren bir tarihi belirten sayıyı verir. İş günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanan günleri hariç tutar. Sonuç tarih olarak görüntülenir. WORKDAY(start_date; days; holidays) Returns a date number that can be formatted as a date. You then see the date of a day that is a certain number of Workdays away from the start_date. Holidays(optional) is a list of holidays. Enter a cell range in which the holidays are listed individually.
YIL(sayı) Tarihe karşılık gelen yılı verir. Yıl, 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. YEAR(number) Returns the year as a number according to the internal calculation rules. Numbershows the internal date value for which the year is to be returned.
YILORAN(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Temel) İki tarih başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki tam günlerin sayısını gösteren yıl kesrini verir. Sonuç 0 ve 1 arasındadır. Belirli bir döneme atamak için bir yıllık hakların veya yükümlülüklerin oranını tanımlamak üzere YILORAN foksiyonunu kullanın. YEARFRAC(start_date; end_date; basis) Returns a number between 0 and 1, representing the fraction of a year betweenstart_date and end_date. Start_date and end_date are two date values. Basis is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.
YILLAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür) - EKLENTİ İŞLEVLERİNDE Verilen iki tarih arasındaki yıl sayısını verir. YEARS(tart_date; end_date; type) Calculates the difference in years between two dates: the start_date and theend_date. Type calculates the type of difference.
Mantık fonksiyonları
Tablo 6: Mantık fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
VE(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30) Bütün değişkenler DOĞRU ise DOĞRU değerini döndürür. Değişkenlerden her hangi bir tanesi YANLIŞ ise bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir. AND(logical_value_1; logical_value_2; ...logical_value_30) Returns TRUE if all arguments are TRUE. If any element is FALSE, this function returns the FALSE value. Logical_value_1; logical_value_2; ...logical_value_30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses the value from the range that is in the current column or row. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE
YANLIŞ() YANLIŞ mantıksal değeri ile döner. YANLIŞ() işlevi herhangi bir değişken gerektirmez ve daima YANLIŞ mantıksal değeri ile döner FALSE() Set the logical value to FALSE. The FALSE() function does not require any arguments.
EĞER(Test; O halde_değeri; Yoksa_değeri) İşlemlerin mantıksal bir sınamasını yapar. EĞER(Test; O halde_değeri; Yoksa_değeri)Test DOĞRU veya YANLIŞ olabilen herhangi bir değer ya da terim. IF(test; then_value; otherwise_value) Specifies a logical test to be performed. Test is any value or expression that can be TRUE or FALSE. Then_value (optional) is the value that is returned if the logical test is TRUE.Otherwise_value (optional) is the value that is returned if the logical test is FALSE.
DEĞİL(Mantıksal değer) Bir mantıksal değeri tümler(tersine çevirir). NOT(logical_value) Reverses the logical value. Logical_value is any value to be reversed.
YADA(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30) En azından bir değişken DOĞRU ise, DOĞRU değerini verir. Bu işlev tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa YANLIŞ mantıksal değerini verir.Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir. OR(logical_value_1; logical_value_2; ...logical_value_30) Returns TRUE if at least one argument is TRUE. Returns the value FALSE if all the arguments have the logical value FALSE. Logical_value_1; logical_value_2; ...logical_value_30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses the value from the range that is in the current column or row.
DOĞRU() Mantıksal değer DOĞRU olarak ayarlanır. DOĞRU() işlevi herhangi değişken almaz ve daima DOĞRU mantıksal değeri döndürür. TRUE() Sets the logical value to TRUE. The TRUE() function does not require any arguments.
Bilgisel fonksiyonlar
Tablo 7: Bilgisel fonksiyonlar
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
HÜCRE(bilgi_türü; Başvuru) Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. CELL(info_type; reference) Returns information on a cell such as its address, formatting or contents of a cell based on the value of the info_type argument. Info_type specifies the type of information to be returned and comes from a predefined list of arguments. Info_type is not case sensitive, but it must be enclosed within quotes. Reference is the address of the cell to be examined. If reference is a range, the cell reference moves to the top left of the range. If reference is missing, Calc uses the position of the cell in which this formula is located.
GEÇERLİ() Bu işlev sonucu parçası olduğu formülün hesaplandığı hücredeki değere bağlar. ( Bir başka deyişle sonuç formülün hesaplanması anındaki değere bağlıdır.) Ana kullanım amacı, BİÇEM() işlevi ile kullanarak hücre içeriğine bağlı olarak hücrelere seçilmiş biçemleri uygulamaktır.. CURRENT() Calculates the current value of a formula at the actual position.
FORMÜL(Başvuru) Hücrede bulunan formülü metin olarak görüntüler. FORMULA(reference) Displays the formula of a formula cell at any position. The formula will be returned as a string in the Reference position. If no formula cell can be found, or if the presented argument is not a reference, returns the error value #N/A.
EBOŞSA(değer) Referans alınan hücre boş ise DOĞRU değerini döndürür. Bu işlev bir hücrenin içeriğinin boş olup olmadığını anlamak için kullanılır. Formül içeren bir hücre de boş değildir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISBLANK(value) Returns TRUE if the reference to a cell is blank. This function is used to determine if the content of a cell is empty. A cell with a formula inside is not empty. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is the content to be tested.
EHATA(değer) #YOK hata tipi haricindeki hataları araştırır, ve duruma göre DOĞRU veya YANLIŞ değerini getirir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISERR(value) Returns TRUE if the value refers to any error value except #N/A. You can use this function to control error values in certain cells. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is any value or expression in which a test is performed to determine whether an error value not equal to #N/A is present.
EHATALIYSA(değer) #YOK hata değerini de içeren hata şartlarını test eder, YANLIŞ ve DOĞRU değerleri döner.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISERROR(value) The ISERROR tests if the cells contain general error values. ISERROR recognizes the #N/A error value. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.Value is any value where a test is performed to determine whether it is an error value.
ÇİFTMİ_ADD(Sayı) Çift sayıları test eder, tam olarak ikiye bölünebilen çift sayılar 1 değerini getirir. ISEVEN_ADD(number) Tests for even numbers. Returns TRUE (1) if the number returns a whole number when divided by 2.
EFORMÜLSE(başvuru) Bir hücre formül içeriyorsa DOĞRU değeri getirilir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISFORMULA(reference) Returns TRUE if a cell is a formula cell. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Reference indicates the reference to a cell in which a test will be performed to determine if it contains a reference.
EMANTIKSALSA(değer) Değerin mantıksal sayı biçimi olup olmadığını test eder. (DOĞRU veya YANLIŞ).Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner. ISLOGICAL(value) Returns TRUE if the cell contains a logical number format. The function is used in order to check for both TRUE and FALSE values in certain cells. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is the value to be tested for logical number format.
EYOKSA(değer) Şayet hücrede bir #YOK (Değer yok) hata değeri var ise DOĞRU değerini getirir.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev YANLIŞ değerini verir. ISNA(value) Returns TRUE if a cell contains the #N/A (value not available) error value. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is the value or expression to be tested.
EMETİNDEĞİLSE(değer) Hücre içeriğinin metin veya sayılardan oluştuğunu test eder. Eğer içerik metin ise YANLIŞ değeri döner.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev DOĞRU değerini verir. ISNONTEXT(value) Tests if the cell contents are text or numbers, and returns FALSE if the contents are text. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is any value or expression where a test is performed to determine whether it is a text or numbers or a Boolean value.
ESAYIYSA(değer) Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa DOĞRU değeri döner.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISNUMBER(value) Returns TRUE if the value refers to a number. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is any expression to be tested to determine whether it is a number or text.
TEKMİ_ADD(Sayı) Şayet hücredeki sayı 2'ye tam bölünemiyorsa DOĞRU değerini getirir. ISODD_ADD(number) Returns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.Number is the number to be tested.
EREFSE(değer) Değişkenin bir referans olup olmadığını test eder. Eğer değişken bir referans ise DOĞRU döndürülür, aksi taktirde YANLIŞ getirilir. Bu işleve bir referans verilir ise referans gösterilen değer bu işlev tarafından sınanmaz.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ISREF(value) Tests if the content of one or several cells is a reference. Verifies the type of references in a cell or a range of cells. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is the value to be tested, to determine whether it is a reference.
EMETİNSE(değer) Hücre içeriği metin ise değer DOĞRU olur.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev YANLIŞ değerini verir. ISTEXT(value) Returns TRUE if the cell contents refer to text. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is a value, number, Boolean value, or error value to be tested.
S(değer) N(value) Returns the number 1, if the parameter is TRUE. Returns the parameter, if the parameter is a number. Returns the number 0 for other parameters. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is the parameter to be converted into a number.
YOKSAY() Hücrede #YOK hatası değerini döndürür. NA() Returns the error value #N/A.
TÜR(değer) Değerin türünü döndürür.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. TYPE(value) Returns the type of value. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Value is a specific value for which the data type is determined. Value 1 = number, value 2 = text, value 4 = Boolean value, value 8 = formula, value 16 = error value.
Veritabanı fonksiyonları
Tablo 8: Veritabanı fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
VSEÇORT(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇORT Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki, belirttiğiniz koşulları karşılayan değerlerin ortalamasını alır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DAVERAGE(database; database_field; search_criteria) Returns the average of the values of all cells (fields) in all rows (database records) that match the specified search_criteria. The search supports regular expressions.
VSEÇSAY(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSAY Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşulları ve sayısal değerleri karşılayan satırları sayar.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DCOUNT(database; database_field; search_criteria) Counts the number of rows (records) in a database that match the specifiedsearch_criteria and contain numerical values. The search supports regular expressions. For the database_field parameter, enter a cell address to specify the column, or enter the number 0 for the entire database. The parameter cannot be empty.
VSEÇSAYDOLU(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSAYDOLU Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen boş olmayan bütün hücreleri (kayıtları) sayar. Kayıtlar sayısal ya da abecesayısal olabilir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DCOUNTA(database; database_field; search_criteria) Counts the number of rows (records) in a database that match the specifiedsearch_criteria and contain numeric or alphanumeric values. The search supports regular expressions.
VAL(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VAL Veri tabanı aralığında arama kriterine uyan hücrenin içeriği ile döner. Bir hata oluşması durumunda, uyan satır bulunamamışsa #DEĞER hatası görüntülenir. Birden fazla hücre bulunmuş ise Hata:502 görüntülenir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DGET(database; database_field; search_criteria) Returns the contents of the referenced cell in a database which matches the specified search_criteria. In case of an error, the function returns either #VALUE! for no row found, or Err502 for more than one cell found.
VSEÇMAK(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇMAK Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen satırlardaki en büyük sayıyı verir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DMAX(database; database_field; search_criteria) Returns the maximum content of a cell (field) in a database (all records) that matches the specified search_criteria. The search supports regular expressions.
VSEÇMİN(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇMİN Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerdeki en küçük içerik değeri ile geri döner.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DMIN(database; database_field; search_criteria) Returns the minimum content of a cell (field) in a database that matches the specified search_criteria. The search supports regular expressions.
VSEÇÇARP(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇÇARP Veri aralığındaki Arama kriterlerine uyan bütün hücreleri çarpar.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DPRODUCT(database; database_field; search_criteria) Multiplies all cells of a data range where the cell contents match thesearch_criteria. The search supports regular expressions.
VSEÇSTDSAPMA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSTDSAPMA Veri aralığında arama kriterine uyan sütundaki hücre içeriği sayılarını kullanarak, bir örnek üzerindeki popülasyonun standart sapmasını hesaplar. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Bu örnekteki çocuklar bütün çocuklara karşı bir kesit olarak ele alınır. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DSTDEV(database; database_field; search_criteria) Calculates the standard deviation of a population based on a sample, using the numbers in a database column that match the search_criteria. The records are treated as a sample of data. Note that a representative result for a large population can not be obtained from a sample of fewer than one thousand.
VSEÇSTDSAPMAS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSTDSAPMAS Bir veri alanındaki aranan kriterlere uyan bütün hücrelerin popülasyon tabanınında standart sapmasını hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon olarak ele alınır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DSTDEVP(database; database_field; search_criteria) Calculates the standard deviation of a population based on all cells of a data range which match the search_criteria. The records from the example are treated as the whole population.
VSEÇTOPLA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇTOPLA Veri tabanı aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerin bütün satırlarındaki (Kayıtlar) toplamı ile döner.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DSUM(database; database_field; search_criteria) Returns the total of all cells in a database field in all rows (records) that match the specified search_criteria. The search supports regular expressions.
VSEÇVAR(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇVAR Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan bütün hücrelerin varyansı ile geri döner. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DVAR(database; database_field; search_criteria) Returns the variance of all cells of a database field in all records that match the specified search_criteria. The records from the example are treated as a sample of data. A representative result of a large population cannot be obtained from a sample population of fewer than one thousand.
VSEÇVARS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇVARS Bir listenin veya veritabanının belirttiğiniz koşullarla eşleşen bir sütunundaki sayıları kullanarak, bir popülasyonun varyansını popülasyonun tümüne bağlı olarak hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon'un örneği olarak işlenir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. DVARP(database; database_field; search_criteria) Calculates the variance of all cell values in a database field in all records that match the specified search_criteria. The records are from the example are treated as an entire population.
Matris Fonksiyonları
Tablo 9: Matris fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
SIKLIK(veri; sınıflar) Bir sütunluk dizide sıklık dağılımını gösterir. Bu işlev sınıflar dizisindeki verilere bakarak, veri aralığındaki değerleri sayar. FREQUENCY(data; classes) Calculates the frequency distribution in a one-column-array. The default value supply and the number of intervals or classes are used to count how many values are omitted on the single intervals. Data is the array of, or reference to, the set of values to be counted. Classes is the array of the class set.
BÜYÜME(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü) Bir dizide üstel bir eğilimin noktalarını hesaplar. GROWTH(data_Y; data_X; new_data_X; function_type) Calculates the points of an exponential trend in an array. Data_Y is the Y Data array.Data_X (optional) is the X Data array. New_Data_X (optional) is the X data array, in which the values are recalculated. Function_type is optional. If function_type = 0, functions in the form y = m^x are calculated. Otherwise, y = b*m^x functions are calculated.
DOT(veri_Y; veri_X; Doğru_türü; parametreler) Veri kümesine en iyi uyan düz bir çizgi için istatistik tablosu ile döner. LINEST(data_Y; data_X; linear_type; stats) Returns the parameters of a linear trend. Data_Y is the Y Data array. Data_X (optional) is the X Data array. Linear_Type (optional): If the line goes through the zero point, then set Linear_Type = 0. Stats (optional): If Stats=0, only the regression coefficient is calculated. Otherwise, other statistics will be seen.
LOT(veri_Y; veri_X; İşlev_türü; parametreler) Bu işlev ile girilen veri üstel bir regresyon eğrisi olarak ayarlanır. (y=b*m^x). LOGEST(data_Y; data_X; function_type; stats) Calculates the adjustment of the entered data as an exponential regression curve (y=b*m^x). Data_Y is the Y Data array. Data_X (optional) is the X Data array.Function_type (optional): If function_type = 0, functions in the form y = m^x are calculated. Otherwise, y = b*m^x functions are calculated. Stats (optional). If Stats=0, only the regression coefficient is calculated.
DETERMİNANT(Matris) Bir diziden dizi matrisi döndürür. Bu işlev şu anki hücrede bir değer döndürür. Bu değeri sonuçların bir dağılımı olarak değerlendirmeyin. MDETERM(array) Returns the array determinant of an array. This function returns a value in the current cell; it is not necessary to define a range for the results. Array is a square array in which the determinants are defined.
DİZEY_TERS(Matris) Dizinin tersini döndürür. MINVERSE(array) Returns the inverse array. Array is a square array that is to be inverted.
DÇARP(Matris; Matris) İki dizininin çarpımlarını hesaplar. Dizi 1 sütunları dizi 2'nin satırları eşleşmelidir. Kare diziler eşit satır ve sütun sayısına sahipdir. MMULT(array; array) Calculates the array product of two arrays. The number of columns for array 1 must match the number of rows for array 2. The square array has an equal number of rows and columns. Array at first place is the first array used in the array product. Array at second place is the second array with the same number of rows.
MBİRİM(Boyutlar) Verilen diziden bir birim kare matrisi yaratır. Birim matrisi bir karesel dizidir ki, ana köşe elemanları 1'e eşitken diğer elemanlar 0'a eşittir. MUNIT(dimensions) Returns the unitary square array of a certain size. The unitary array is a square array where the main diagonal elements equal 1 and all other array elements are equal to 0.Dimensions refers to the size of the array unit.
TOPLA.ÇARPIM(Dizi 1; Dizi 2...dizi 30) Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarını çarparak, toplam sonucunu döndürür. SUMPRODUCT(array 1; array 2; ...array 30) Multiplies corresponding elements in the given arrays, and returns the sum of those products. Array 1; array 2;...array 30 are arrays whose corresponding elements are to be multiplied. At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed.
TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y) İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin farkını alarak toplamı bulur. SUMX2MY2(array_X; array_Y) Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays.Array_X is the first array whose elements are to be squared and added. Array_Y is the second array whose elements are to be squared and subtracted.
TOPX2AY2(Dizi_x; Dizi_y) İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin toplamını alarak toplamı bulur. SUMX2PY2(array_X; array_Y) Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays. Array_Xis the first array whose arguments are to be squared and added. Array_Y is the second array, whose elements are to be added and squared.
TOPXEY2(Dizi_x; Dizi_y) Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarının farkının karesini alarak toplar. SUMXMY2(array_X; array_Y) Adds the squares of the variance between corresponding values in two arrays. Array_Xis the first array whose elements are to be subtracted and squared. Array_Y is the second array, whose elements are to be subtracted and squared.
DEVRİK_DÖNÜŞÜM(Matris) Bir matrisin satır ve sütunlarını yer değiştirir. TRANSPOSE(array) Transposes the rows and columns of an array. Array is the array in the spreadsheet that is to be transposed.
EĞİLİM(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü) Bir lineer eğilim boyunca değerler alır. TREND(data_Y; data_X; new_data_X; linear_Type) Returns values along a linear trend. Data_Y is the Y Data array. Data_X (optional) is the X Data array. New_data_X (optional) is the array of the X data, which are used for recalculating values. Linear_type is optional. If linear_type = 0, then lines will be calculated through the zero point. Otherwise, offset lines will also be calculated. The default is linear_type <> 0.
[düzenle]Çalışma Sayfası fonksiyonları
Tablo 10: Çalışma Sayfası fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
ADRES(satır; sütun; MUTLAKDEĞER; A1; "çalışma sayfası") Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak oluşturur. Adres'in mutlak (örneğin, $A$1) veya bağıl adres (as A1) veya karışık olarak(A$1 veya $A1) ele alınmasını MUTLAKDEĞER alanı girdisi ile belirleyebilirsiniz. Ayrıca sayfa adını da belirleyebilirsiniz. ADDRESS(row; column; abs; sheet) Returns a cell address (reference) as text, according to the specified row and column numbers. Optionally, whether the address is interpreted as an absolute address (for example, $A$1) or as a relative address (as A1) or in a mixed form (A$1 or $A1) can be determined. The name of the sheet can also be specified. Row is the row number for the cell reference. Column is the column number for the cell reference (the number, not the letter). Absdetermines the type of reference. Sheet is the name of the sheet.
ALANSAY(başvuru) Bir başvurudaki alanların sayısını verir. Başvuruda çoklu alanlar ve tek hücreler de bulunabilir. Alan, bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.Fonksiyona tek bir argüman belirtilmelidir. Çoklu aralık belirtirseniz, aralıkları ek parantezler ile kapamalısınız. Çoklu aralıklar, bölen gibi noktalı virgül (;) kullanılarak girilebilir, ancak bu otomatik olarak tildaya (~) dönüştürülür. AREAS(reference) Returns the number of individual ranges that belong to a multiple range. A range can consist of contiguous cells or a single cell. Reference is the reference to a cell or cell range.
ELEMAN(Dizin; değer 1: değer 2; ...; değer 30) 30'a kadar elemanı bulunan bir değerler listesinden bir değer almak için indis kullanır. CHOOSE(index; value1; ... value30) Uses an index to return a value from a list of up to 30 values. Index is a reference or number between 1 and 30 indicating which value is to be taken from the list. Value1; ... value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.
SÜTUN(başvuru) Hücre başvurusunun sütun numarasını döndürür. Eğer başvuru bir hücre ise hücrenin sütun numarası döner; eğer parametre bir hücre alanı ise, karşılık gelen sütun numaraları tek satır dizi olarak döner, eğer girilen formül bir dizi formülü ise. Eğer COLUMN fonksiyonu alan başvuru parametresi ile beraber dizi formülü için kullanılmazsa, sadece alan içerisindeki ilk hücrenin sütun numarası belirlenir. COLUMN(reference) Returns the column number of a cell reference. If the reference is a cell, the column number of the cell is returned; if the parameter is a cell area, the corresponding column numbers are returned in a single-row array if the formula is entered as an array formula. If the COLUMN function with an area reference parameter is not used for an array formula, only the column number of the first cell within the area is determined. Reference is the reference to a cell or cell area whose first column number is to be found. If no reference is entered, the column number of the cell in which the formula is entered is found. Calc automatically sets the reference to the current cell.
SÜTUNSAY(dizi) Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir. COLUMNS(array) Returns the number of columns in the given reference. Array is the reference to a cell range whose total number of columns is to be found. The argument can also be a single cell.
DDE("sunucu"; "Dosya"; "aralık"; Kip) DDE-temelli bir sonuç döner. Bağlanmış alan veya kısım değişir ise geri dönen değer de değişir. Bunun için Hesap tablonuzu yeniden yüklemeli ya da, Düzenle - Bağlantılar menü komutuyla bağlantıları güncellemelisiniz. Karşıt-platform bağlantılarına, örneğin Windows'da yüklenmiş olan LibreOffice ile Linux altında yaratılmış bir belgeye bağlantıya izin verilmez. DDE(server; file; range; mode) Returns the result of a DDE-based link. If the contents of the linked range or section changes, the returned value will also change. The spreadsheet can be reloaded, or Edit > Links selected, to see the updated links. Cross-platform links, for example from an LibreOffice installation running on a Windows machine to a document created on a Linux machine, are not supported. Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name “Soffice”. File is the complete file name, including path. Range is the area containing the data to be evaluated. Modeis an optional parameter that controls the method by which the DDE server converts its data into numbers.
HATA.TİPİ(başvuru) Bir başka hücredeki hata değeri'ne karşılık gelen sayıyı döndürür. Bu sayı yardımıyla hata için bir hata mesajı yaratabilirsiniz.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ERRORTYPE(reference) Returns the number corresponding to an error value occurring in a different cell. With the aid of this number, an error message text can be generated. If an error occurs, the function returns a logical or numerical value. Referencecontains the address of the cell in which the error occurs.
YATAYARA(arama_ölçütü; dizi; İndis; sıralanmış) Seçilmiş olan hücre aralığında bir başvuru ya da değer aranılır. Bu işlev bir dizinin ilk satırını verilen değer için test ederek, bulunmuş ise, İndis, olarak isimlendirilmiş sütundaki karşılık gelen değeri geri döndürür. HLOOKUP(search_criteria; array; index; sorted) Searches for a value and reference to the cells below the selected area. This function verifies if the first row of an array contains a certain value. The function returns the value in a row of the array, named in the index, in the same column. The search supports regular expressions.
KÖPRÜ("Adres") veya KÖPRÜ("Adres"; "HücreMetni") KÖPRÜ işlevi bulunan bir hücreye tıklarsanız, köprü çalışarak ilgili adres açılır.HücreMetni isteğe bağlı parametresini kullanmazsanız, formüle yerleştirilen adres, hücrede metin olarak görüntülenir. HYPERLINK(URL) or HYPERLINK(URL; cell_text) When a cell that contains the HYPERLINK function is clicked, the hyperlink opens. URL specifies the link target. The optional cell_text argument is the text displayed in the cell. If the cell_text parameter is not specified, the URLis displayed.
İNDİS(başvuru; satır; sütun; aralık) İNDİS başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, kullanılır. İşlev ya dizi içindeki belirli bir hücrenin ya da hücreler dizisinin değerini verir. Ya da başvuru içindeki belirli bir hücreye ya da hücrelere bir başvuru verir. INDEX(reference; row; column; range) Returns the content of a cell, specified by row and column number or an optional range name. Reference is a cell reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, the reference or range name must be enclosed in parentheses. Row (optional) is the row number of the reference range, for which to return a value. Column(optional) is the column number of the reference range, for which to return a value. Range (optional) is the index of the subrange if referring to a multiple range.
DOLAYLI(başv; A1) Bir metin dizisi olarak verilmiş olan, başvuru değeriyle döner. Bu işlev aynı zamanda aralıklar içinde kullanılabilir.İç uyumluluk açısından ADRES ve DOLAYLI işlevleri seçime bağlı bir parametreyi destekler. Bu parametre yardımıyla olağan A1 şeklinde gösterim yerine R1C1 adres gösterimi kullanılabilir.ADRES işlevinda, parametre dördüncü parametre olarak eklenir, seçime bağlı çalışma sayfası ismi parametresi beşinci parametreye kaydırılır.DOLAYLI işlevinda parametre ikinci parametre olarak sona eklenir.Her iki işlevde, parametre 0 olarak eklenirse, R1C1 söz dizimi kullanılır. Eğer parametre verilmezse veya 0 değerinden farklı ise A1 söz dizimi kullanılır. INDIRECT(reference) Returns the reference specified by a text string. This function can also be used to return the area of a corresponding string. Reference is a reference to a cell or an area (in text form) for which to return the contents.
ARA(Arama ölçütü; Arama vektörü; Sonuç vektörü) Bir satır veya bir sütun aralığındaki veya bir dizideki değerleri arar. Arama bölgesi bir satır veya sütun da olabilir. Seçmeli olarak, atanan değer (aynı indisdeki) farklı bir sütun veya satırdan geri döner. DÜŞEYARA ve YATAYARAya karşıt olarak, Arama ve sonuç vektörleri farklı yerlerde olabilir. Bitişik olmalarına gerek yoktur. Ek olarak, ARA için arama vektörü artan sıralama ile sıralanmış olmalıdır. Aksi takdirde arama kullanılabilir olmayan yanlış sonuçlarla dönecektir. LOOKUP(search_criterion; search_vector; result_vector) Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range or from an array. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vectors may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted, otherwise the search will not return any usable results. The search supports regular expressions. Search_criterion is the value to be searched for; entered either directly or as a reference. Search_vector is the single-row or single-column area to be searched. Result_vector is another single-row or single-column range from which the result of the function is taken. The result is the cell of the result vector with the same index as the instance found in the search vector.
KAÇINCI(Arama ölçütü; arama_dizisi; Tür) Bir dizide, belirtilen bir değere belirtilen şekilde uyan bir öğenin göreceli konumunu verir. Bu işlev arama_dizisi'nde bulunan değerin pozisyon numarası ile döner.Öğenin kendisi yerine uyan bir aralık öğesinin konumuna gereksinim duyduğunuzda bu işlevi kullanın. MATCH(search_criterion; lookup_array; type) Returns the relative position of an item in an array that matches a specified value. The function returns the position of the value found in the lookup_array as a number. Search_criterion is the value which is to be searched for in the single-row or single-column array. Lookup_array is the reference searched. A lookup array can be a single row or column, or part of a single row or column. Type may take the values 1, 0, or –1. This corresponds to the same function in Microsoft Excel. The search supports regular expressions
KAYDIR(başvuru; satır; sütun; yükseklik; genişlik) Bir hücre veya hücre aralığındaki belirtilen sütun ve satır sayısında bir aralığın hücre içeriğini verir. OFFSET(reference; rows; columns; height; width) Returns the value of a cell offset by a certain number of rows and columns from a given reference point. Reference is the cell from which the function searches for the new reference. Rows is the number of cells by which the reference was corrected up (negative value) or down. Columns is the number of columns by which the reference was corrected to the left (negative value) or to the right. Height is the optional vertical height for an area that starts at the new reference position. Width is the optional horizontal width for an area that starts at the new reference position.
SATIR(başvuru) Bir başvurunun satır sayısını verir. Başvuru bir hücre ise, hücrenin satır numarası geri döner. Eğer Başvuru bir hücre aralığı ise, Dizi formülü Bir dizi formülü olarak. girilmişse karşılık gelen satır numaraları her bir sütunda görüntülenir. SATIR işlevi bir dizi formülü olarak kullanılmamışsa, sadece alandaki ilk hücrede satır numarası görüntülenir. ROW(reference) Returns the row number of a cell reference. If the reference is a cell, it returns the row number of the cell. If the reference is a cell range, it returns the corresponding row numbers in a one-column array if the formula is entered as an array formula. If the ROW function with a range reference is not used in an array formula, only the row number of the first range cell will be returned. Reference is a cell, an area, or the name of an area. If a reference is not indicated, Calc automatically sets the reference to the current cell.
SATIRSAY(dizi) Bir dizide veya başvurudaki satır sayısını verir. ROWS(array) Returns the number of rows in a reference or array. Array is the reference or named area whose total number of rows is to be determined.
ÇALIŞMA_SAYFASI(başvuru) Sayfa numarası veya metin olarak görüntülenen sayfa adını verir. Şayet herhangi bir parametre girmezseniz, sonuç formulün içinde bulunduğu, sayfanın numarası olarak görüntülenir. SHEET(reference) Returns the sheet number of a reference or a string representing a sheet name. If no parameters are entered, the result is the sheet number of the spreadsheet containing the formula. Reference (optional) is the reference to a cell, an area, or a sheet name string.
ÇALIŞMA_SAYFALARI(başvuru) Bir başvurudaki sayfa sayısını geri döndürür. Herhangi parametre girmez iseniz, çalışılan belgedeki sayfa sayısı döndürülür. SHEETS(reference) Determines the number of sheets in a reference. If no parameters are entered, the result is the number of sheets in the current document.Reference (optional) is the reference to a sheet or an area.
BİÇEM("Biçem"; Zaman; "Biçem2") Formulün bulunduğu hücreye bir biçem uygular. Ayarlanan süre geçtikten sonra, bir başka biçem hücreye uygulanır. Bu işlev daima bir 0 değeri döndürür. Hücreye başka değer üreten formülleri de sonucu değişmeksizin ekleyebilirsiniz. GEÇERLİ işlevi ile birlikte, hücre değerini dikkate almaksızın hücreye bir renk uygulayabilirsiniz. Örneğin: =...+BİÇEM(EĞER(GEÇERLİ()>3;"red";"green")) formulü ile hücre değeri 3'den büyükse "red" biçemi uygulanır, 3'den büyük değilse "green" biçemi uygulanır. Hücre biçimleri önceden tanımlanmış olmalıdır. STYLE(style; time; style2) Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing it to be added to another function without changing the value. Styleis the name of a cell style assigned to the cell. Time is an optional time range in seconds. Style2 is the optional name of a cell style assigned to the cell after a certain amount of time has passed.
DÜŞEYARA(arama_ölçütü; dizi; İndis; sıralanmış) Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca sağa hareket eder. Bir tablonun en soldaki sütununda belirli bir değeri arar ve İndis ile belirtilen tablodaki sütundan aynı satır değerini verir. Eğer Sıralama parametresi verilmemişse veya 1 olarak ya da DOĞRU olarak ayarlanmışsa verinin artan sıralamada sıralandığı kabul edilir. Bu durumda, eğer tam Arama_ölçütü bulunmazsa aranan değerden küçük olan son değer geri döner. Eğer Sıralama YANLIŞ ya da 0 olarak ayarlanırsa, tam eşleşen bulunmalıdır, aksi takdirde Hata: Değer mevcut değil hatası sonuç olacaktır. Bu şekilde 0 değeri varsa, verinin artan sırada sıralanmış olması gereksizdir. VLOOKUP(search_criterion; array; index; sort_order) Searches vertically with reference to adjacent cells to the right. If a specific value is contained in the first column of an array, returns the value to the same line of a specific array column named by index. The search supports regular expressions. Search_criterion is the value searched for in the first column of the array. Array is the reference, which must include at least two columns. Index is the number of the column in the array that contains the value to be returned. The first column has the number 1. Sort_order(optional) indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order.
[düzenle]
Use Calc’s text functions to search and manipulate text strings or character codes.
Metin fonksiyonları
Tablo 11: Metin fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
ARAPÇA("Metin") Metin olarak bir roman rakamını normal sayıya çevirir. Roman rakamı için değer O ile 3999 arasında sayı olmalıdır. ARABIC(text) Calculates the value of a Roman number. The value range must be between 0 and 3999.Text is the text that represents a Roman number.
Taban(sayı; kök; Asgari uzunluk) Bİr pozitif tam sayıyı istenilen tabanda Sayı sistemi'nde metne dönüştürür. 0-9 sayı karakterleri ve A-Z harfleri kullanılır. BASE(number; radix; [minimum_length]) Converts a positive integer to a specified base then into text using the characters from the base’s numbering system (decimal, binary, hexadecimal, etc.). Only the digits 0-9 and the letters A-Z are used. Number is the positive integer to be converted. Radix is the base of the number system. It may be any positive integer between 2 and 36.Minimum_length (optional) is the minimum length of the character sequence that has been created. If the text is shorter than the indicated minimum length, zeros are added to the left of the string.
DAMGA(Sayı) Verilen bir tamsayıyı kullanılan kod sayfasındaki karakter ile değiştirir. Sayı iki haneli veya üç haneli tamsayı olabilir. CHAR(number) Converts a number into a character according to the current code table. The number can be a two-digit or three-digit integer number. Number is a number between 1 and 255 representing the code value for the character.
TEMİZ("metin") Yazdırılamayan bütün karakterler metin dizisinden silinir. CLEAN(text) Removes all non-printing characters from the string. Text refers to the text from which to remove all non-printable characters.
KOD("metin") Bir metin dizisindeki ilk karakteri sayısal koda çevirir. CODE(text) Returns a numeric code for the first character in a text string. Text is the text for which the code of the first character is to be found.
BİRLEŞTİR("metin1"; ...; "metin30") Birkaç metin dizesini bir metin dizesi şeklinde birleştirir. CONCATENATE(text_1; text_2; ...; text_30) Combines several text strings into one string. Text_1; text_2; ... text_30 are text passages that are to be combined into one string.
ONDALIK("metin"; kök) Bir metni Sayı sistem'ine göre, verilen tabanda pozitif sayıya dönüştürür. Taban 2 ile 36 arasında olmalıdır. Boşluklar ve sekmeler ihmal edilir. Metin alanı büyük/küçük harf duyarlı değildir.Eğer kök 16 ise, onaltılık gösterim için başına x veya X ve 0x veya 0X ve sonuna eklenen h veya H gözardı edilir. Kök 2 ise sona eklenen b veya B göz ardı edilir. Sayı sisteminde bulunmayan karakterler sonucunda, hata: Geçersiz değişken hatası meydana gelir. DECIMAL(text; radix) Converts text with characters from a number system to a positive integer in the base radix given. The radix must be in the range 2 to 36. Spaces and tabs are ignored. Thetext field is not case-sensitive. Text is the text to be converted. To differentiate between a hexadecimal number, such as A1 and the reference to cell A1, place the number in quotation marks; for example, "A1" or "FACE”. Radix is the base of the number system. It may be any positive integer between 2 and 36.
LİRA(değer; Ondalık haneler) Bir sayıyı verilen ondalıkta istenen para birimi miktarına çevirir. Değer alanında para birimine çevrilecek sayıyı girin. Seçimli olarak Ondalık haneler alanında ondalık hane sayısı da belirleyebilirsiniz. Şayet bu alanda hiç bir değer yoksa varsayılan olarak bütün sayılar iki ondalık haneli olarak gösterilirler.Para birimi biçimini, işletim sistemi ayarlarınızdan ayarlayın. DOLLAR(value; decimals) Converts a number to an amount in the currency format, rounded to a specified decimal place. Value is the number to be converted to currency; it can be a number, a reference to a cell containing a number, or a formula which returns a number. Decimals (optional) is the number of decimal places. If no decimals value is specified, all numbers in currency format will be displayed with two decimal places. The currency format is set in the system settings.
ÖZDEŞ("metin_1"; "metin_2") İki metin dizesini karşılaştırır. Metinler özdeş ise DOĞRU değeri döner. Bu işlev büyük/küçük harf duyarlıdır. ÖZDEŞ işlevini, bir belgeye girilen metni sınamak için kullanın EXACT(text_1; text_2) Compares two text strings and returns TRUE if they are identical. This function is case-sensitive. Text_1 is the first text to compare. Text_2 is the second text to compare.
BUL(Aranan metin; metin; konum) BUL, bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur. Ayrıca aramanın nerede başlayacağını belirleyebilirsiniz. Aranan metin bir sayı veye herhangi metin karakteri olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı yapılır. FIND(find_text; text; position) Looks for a string of text within another string. Where to begin the search can also be defined. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive. Find_text is the text to be found. Text is the text where the search takes place. Position (optional) is the position in the text from which the search starts.
SAYIDÜZENLE(sayı; Onluk; Binler ayracı yok) Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir, ondalık hane sayısı ve binler ayracını belirleyebilirsiniz. FIXED(number; decimals; no_thousands_separator) Specifies that a number be displayed with a fixed number of decimal places and with or without a thousands separator. This function can be used to apply a uniform format to a column of numbers. Number is the number to be formatted. Decimals is the number of decimal places to be displayed. No_thousands_separator (optional) determines whether the thousands separator is used or not. If the parameter is a number not equal to 0, the thousands separator is suppressed. If the parameter is equal to 0 or if it is missing altogether, the thousands separators of the current locale setting are displayed.
SOLDAN("metin"; sayı) Bir metindeki ilk karakter veya karakterler ile geri döner. LEFT(text; number) Returns the first character or characters in a text string. Text is the text where the initial partial words are to be determined. Number (optional) is the number of characters for the start text. If this parameter is not defined, one character is returned.
UZUNLUK("metin") Boşluklar dahil metin dizisinin boyunu sayı olarak verir. LEN(text) Returns the length of a string including spaces. Text is the text whose length is to be determined.
KÜÇÜKHARF(“metin”) Metin dizisindeki bütün büyük harfleri küçük harfe çevirir. LOWER(text) Converts all uppercase letters in a text string to lowercase. Text is the text to be converted.
PARÇAAL("metin"; başlat; sayı) Bir metinden metin dizesi alır. İşlev parametreleriyle başlangıç noktası ve alınacak harf sayısı belirlenebilir. MID(text; start; number) Returns a text segment of a character string. The parameters specify the starting position and the number of characters. Text is the text containing the characters to extract. Start is the position of the first character in the text to extract. Number is the number of characters in the part of the text.
YAZIM.DÜZENİ("Metin") Metindeki her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür. PROPER(text) Capitalizes the first letter in all words of a text string. Text is the text to be converted.
DEĞİŞTİR("Metin"; konum; uzunluk; "yeni metin") DEĞİŞTİR, bir metin dizesinin bölümünü, belirlediğiniz karakter sayısına bağlı olarak bir metni başka bir metinle değiştirir. Bu işlev sayıları ve karakterlerin her ikisini de değiştirmek için kullanılabilir. (Otomatik olarak metine dönüştürülebilen). İşlev sonucu daima metin olarak görüntülenir. Şayet metne döndürülmüş sayılar üzerinde hesaplamalar yapmak gibi bir niyetiniz varsa, Bu değeri SAYIYAÇEVİR işlevi ile tekrar sayı haline dönüştürmelisiniz.Eğer sayı olarak işlenilmesi istenmiyorsa ve otomatik olarak metne dönüştürülecekse, sayı içeren metinler çift tırnak karakterleri içine alınmalıdır. REPLACE(text; position; length; new_text) Replaces part of a text string with a different text string. This function can be used to replace both characters and numbers (which are automatically converted to text). The result of the function is always displayed as text. To perform further calculations with a number which has been replaced by text, convert it back to a number using the VALUE function. Any text containing numbers must be enclosed in quotation marks so it is not interpreted as a number and automatically converted to text. Text is text of which a part will be replaced. Position is the position within the text where the replacement will begin. Length is the number of characters in text to be replaced. New_text is the text which replaces text..
YİNELE(“metin”; sayı) Metni belirtilen sayıda yineler. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YİNELE işlevini kullanın. REPT(text; number) Repeats a character string by the given number of copies. Text is the text to be repeated. Number is the number of repetitions. The result can be a maximum of 255 characters.
SAĞDAN("metin") Bir metindeki son karakteri verir. RIGHT(text; number) Defines the last character or characters in a text string. Text is the text of which the right part is to be determined. Number (optional) is the number of characters from the right part of the text.
ROMEN(Sayı; kip) Bir sayıyı Romen rakamına çevirir. Değer aralığı 0 ile 3999 arasında olmalıdır. Kip 0 ile 4 arasında tamsayı olabilir. ROMAN(number; mode) Converts a number into a Roman numeral. The value range must be between 0 and 3999; the modes can be integers from 0 to 4. Number is the number that is to be converted into a Roman numeral. Mode (optional) indicates the degree of simplification. The higher the value, the greater is the simplification of the Roman numeral.
ROT13(Metin) Bir metin dizesini, karakterleri alfabedeki 13 karakter ilerisindeki karakter ile değiştirerek şifreler. Z harfinden sonra alfabeye yeniden başlar (Rotasyon). işlevin şifrelenmiş metine tekrar uygulanması ile şifresi çözülmüş metni elde edebilirsiniz. ROT13(text) Encrypts a character string by moving the characters 13 positions in the alphabet. After the letter Z, the alphabet begins again (Rotation). Applying the encryption function again to the resulting code, decrypts the text. Text: Enter the character string to be encrypted. ROT13(ROT13(Text)) decrypts the code.
BUL(Aranan metin; metin; konum) BUL, bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur. Ayrıca aramanın nerede başlayacağını belirleyebilirsiniz. Aranan metin bir sayı veye herhangi metin karakteri olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı yapılır. SEARCH(find_text; text; position) Returns the position of a text segment within a character string. The start of the search can be set as an option. The search text can be a number or any sequence of characters. The search is not case-sensitive. The search supports regular expressions.Find_text is the text to be searched for. Text is the text where the search will take place. Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
MBUL("metin_bul"; "metin"; konum) Bir karakter dizesinde aranan metnin bulunduğu pozisyonu verir. Seçenek olarak aramanın başlayacağı konum'u belirleyebilirsiniz. Arama metni sayı veya karakter olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı değildir. SUBSTITUTE(text; search_text; new text; occurrence) Substitutes new text for old text in a string. Text is the text in which text segments are to be exchanged. Search_text is the text segment that is to be replaced (a number of times). New text is the text that is to replace the text segment. Occurrence (optional) indicates how many occurrences of the search text are to be replaced. If this parameter is missing, the search text is replaced throughout.
M(değer) Değer'in başvuruda bulunduğu metni verir. Değer bir metin değilse boş metin görüntüler. T(value) Converts a number to a blank text string. Value is the value to be converted. Also, a reference can be used as a parameter. If the referenced cell includes a number or a formula containing a numerical result, the result will be an empty string.
METNEÇEVİR(sayı; Biçim) Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar, bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. TEXT(number; format) Converts a number into text according to a given format. Number is the numerical value to be converted. Format is the text which defines the format. Use decimal and thousands separators according to the language set in the cell format.
KIRP("metin") Bir metin dizisindeki sözcükler arasındaki, ekstra boşluk karakterlerini silerek görüntüler. TRIM(text) Removes spaces that are in front of a string, or aligns cell contents to the left. Text is the text in which leading spaces are removed, or the cell in which the contents will be left-aligned.
BÜYÜKHARF("metin") Metin alanında verilen metni büyük harfe çevirir. UPPER(text) Converts the string specified in the text parameter to uppercase. Text is the lower case letters you want to convert to upper case.
SAYIYAÇEVİR("metin") Bir metin dizisini sayıya çevirir. VALUE(text) Converts a text string into a number. Text is the text to be converted to a number.
ASC ASC işlevi, bir karakter dizesindeki tam-genişlikte (iki-bayt) İngilizce veya katakana harflerini yarım-genişlikte (tek-bayt) karakterlerle değiştrierek, bir metin dizesi döndürür.Dönüşüm tablosu için http://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions adresine bakın.
UYGUN Metindeki her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.
UNICODE Bir metin dizisi içinde ilk Unicode karakterin sayısal kodunu döndürür.
TOPLUMETİN Bir sayıyı para birimlerini de içeren,Tayland metnine çevirir.
Ek fonksiyonları
Tablo 12: Ek fonksiyonları
Türkçe Fonksiyon Türkçe tanım İngilizce Fonksiyon İng. Tanım
BESSELI(X; N) Tamamen sanal bağımsız değişkenler için değerlendirilen Bessel işlevinin eşdeğeri olan, değiştirilmiş Bessel işlevini verir. In(x) olarak gösterilir. BESSELI(x; n) Calculates the modified Bessel function In(x). x is the value on which the function will be calculated. n is the order of the Bessel function.
BESSELJ(x; n) Bessel işlevini verir. (silindir işlevi). BESSELJ(x; n) Calculates the Bessel function Jn(x) (cylinder function). x is the value on which the function will be calculated. n is the order of the Bessel function.
BESSELK(x; n) Bessel işlevini Kn(x)'e döndürür. BESSELK(x; n) Calculates the modified Bessel function Kn(x). x is the value on which the function will be calculated. n is the order of the Bessel function.
BESSELY(x; n) Weber işlevi ya da Neumann işlevi de denilen Bessel işlevini verir. Bessel işlevini Yn(x)'e döndürür. BESSELY(x; n) Calculates the modified Bessel function Yn(x), also known as the Weber or Neumann function. x is the value on which the function will be calculated. nis the order of the Bessel function.
BIN2DEC(Numara) İkilik tabandaki (binary) bir sayıyı onluk tabana (ondalık) dönüştürür. BIN2DEC(number) Returns the decimal number for the binary number entered. Number is the binary number.
BIN2HEX(Sayı; Yerler) İkilik tabandaki bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür. Sonuç hexadecimal bir sayıdır. BIN2HEX(number; places) Returns the hexadecimal number for the binary number entered. Number is the binary number. Places is the number of places to be output.
BIN2OCT(Sayı; Yerler) İkilik (binary) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. BIN2OCT(number; places) Returns the octal number for the binary number entered. Number is the binary number. Places is the number of places to be output.
KARMAŞIK(Gerçek numara; I sayısı; Sonek) Gerçek ve sanal katsayıları x + yi veya x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür. COMPLEX(real_num; i_num; suffix) Returns a complex number from a real coefficient and an imaginary coefficient. Real_num is the real coefficient of the complex number. I_numis the imaginary coefficient of the complex number. Suffix is list of options, "i” or "j”.
ÇEVİR_ADD Bir sayıyı bir ölçü sisteminden diğerine çevirir. Ölçü birimlerini ilgili alanlara Tırnak işaretleri içinde yerleştirin veya hücre başvurusu da verebilirsiniz. Şayet ölçü birimlerini hücrelerde verirseniz, takip eden listedeki gibi. büyük/küçük harf duyarlı olarak ve tam yazmalısınız: Örneğin litre girmek için sadece küçük l karakterini (litre için) yazın. CONVERT_ADD(number; from_unit; to_unit) Converts a value from one unit of measure to the corresponding value in another unit of measure. Number is the number to be converted. From_unitis the unit from which conversion is taking place. To_unit is the unit to which conversion is taking place.
DEC2BIN(Sayı; Yerler) Onluk (decimal ) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür. Verilen sayı -512 ile 511 arasında ise ikilik sonucu hesaplanabilir. DEC2BIN(number; places) Returns the binary number for the decimal number entered between –512 and 511. Number is the decimal number. Places is the number of places to be output.
DEC2HEX(Sayı; Yerler) Onluk (Decimal) tabandaki bir sayıyı onaltılık (Hexadecimal) tabana dönüştürür. DEC2HEX(number; places) Returns the hexadecimal number for the decimal number entered. Numberis the decimal number. Places is the number of places to be output.
DEC2OCT(Sayı; Yerler) Onluk (decimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. DEC2OCT(number; places) Returns the octal number for the decimal number entered. Number is the decimal number. Places is the number of places to be output.
DELTA(Sayı 1; Sayı 2) İki değerin eşit olup olmadığını test eder. Sayı1 = sayı2 ise, 1'i, aksi halde 0'ı verir. Bir değerler kümesini süzmek için bu işlevi kullanın. DELTA(number_1; number_2) Returns TRUE (1) if both numbers are equal, otherwise returns FALSE (0).
HATAİŞLEV(Altlimit; Üst sınır) Alt_sınır ve üst_sınır arasında tamamlanan hata işlevini verir. Gauss hata integralinden değerleri geri döndürür. ERF(lower_limit; upper_limit) Returns values of the Gaussian error integral. Lower_limit is the lower limit of integral. Upper_limit (optional) is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes places between 0 and the lower limit.
TÜMHATAİŞLEV(Alt sınır) X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV (Gauss hata integrali) işlevini verir. ERFC(lower_limit) Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity. Lower limit is the lower limit of integral (x).
ÇİFTFAKTÖR(Sayı) Bir sayının çift çarpınımını (faktöriyel) verir. FACTDOUBLE(number) Returns the factorial of the number with increments of 2. If the number is even, the following factorial is calculated: n*(N-2)*(n-4)*...*4*2. If the numberis uneven, the following factorial is calculated: n*(N-2)*(n-4)*...*3*1.
BESINIR(Sayı; Adım) Eğer Sayı, Adım'a eşit veya büyükse 1 sonucunu verir. GESTEP(number; step) Returns 1 if number is greater than or equal to step.
HEX2BIN(Sayı; Yerler) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary ) tabana dönüştürür. HEX2BIN(number; places) Returns the binary number for the hexadecimal number entered. Number is the hexadecimal number. Places is the number of places to be output.
HEX2DEC(Sayı) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı onluk (decimal) tabana dönüştürür. HEX2DEC(number) Returns the decimal number for the hexadecimal number entered. Numberis the hexadecimal number.
HEX2OCT(Sayı; Yerler) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. HEX2OCT(number; places) Returns the octal number for the hexadecimal number entered. Number is the hexadecimal number. Places is the number of places to be output.
SANMUTLAK(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir. IMABS(complex_number) Returns the absolute value (modulus) of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANAL(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçiminde gösterilen karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir. IMAGINARY(complex _number) Returns the imaginary coefficient of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANBAĞ_DEĞİŞKEN(Karmaşık sayı) Radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan (teta) bağımsız değişkenini verir (phi açısı). IMARGUMENT(complex _number) Returns the argument (the phi angle) of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANEŞLENEK(Karmaşık sayı) Metin biçimindeki karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir. IMCONJUGATE(complex _number) Returns the conjugated complex complement to a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANCOS(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçiminde karmaşık bir sayının kosinüsünü verir. IMCOS(complex_number) Returns the cosine of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANBÖL(Pay; Payda) İki karmaşık sayının, bölümünün sonucunu verir. IMDIV(numerator; denominator) Returns the division of two complex numbers. Numerator, Denominator are entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANÜS(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki bir karmaşık sayının üssünü verir. Sonuç e'nin karmaşık sayı kuvvetidir. e sabitinin değeri yaklaşık 2.71828182845904'e eşittir.. IMEXP(complex_number) Returns the power of e (the Eulerian number) and the complex number. Thecomplex_number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANLN(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal ( e tabanında) logaritmasını verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir. IMLN(complex_number) Returns the natural logarithm of a complex_number. The complex_number is entered in the form "x + yi" or "x + yj”
SANLOG10(Karmaşık sayılar) x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. IMLOG10(complex _number) Returns the common logarithm of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANLOG2(Karmaşık sayı) x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir. IMLOG2(complex _number) Returns the binary logarithm of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANKUVVET(Karmaşık sayı; Sayı) Bir tamsayının üssü olarak verilen bir karmaşık sayı'nın, karmaşık sayı olarak sonucunu verir. IMPOWER(complex _number; number) Returns the integer power of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj". Number is the exponent.
SANÇARP(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...) metin biçimindeki en az 2,en çok 29 karmaşık sayının çarpımını verir. IMPRODUCT(complex _number; complex_number_1; ...) Returns the product of up to 29 complex_numbers. The complex numbers are entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANGERÇEK(Karmaşık sayı) Bir karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür. IMREAL(complex _number) Returns the real coefficient of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANSIN(Karmaşık Sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının sinüsünü verir. IMSIN(complex_number) Returns the sine of a complex_number. The complex number is entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANKAREKÖK(Karmaşık sayı) metin biçimindeki karmaşık bir sayının kare kökünü verir. IMSQRT(complex_number) Returns the square root of a complex_number. The complex numbers are entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANÇIKAR(Karmaşık sayı 1; Karmaşık sayı 2) İki kompleks sayıyı çıkartarak sonucu verir. IMSUB(complex_number_1; complex_number_2) Returns the subtraction of two complex_numbers. The complex_numbersare entered in the form "x + yi" or "x + yj"
SANTOPLA(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...) İki ya da daha fazla karmaşık sayının toplamını verir. Maksimum 29 adet kompleks sayı toplanabilir. IMSUM(complex_number; complex_number_1; ...) Returns the sum of up to 29 complex numbers. The complex_numbers are entered in the form "x + yi" or "x + yj"
OCT2BIN(Numara; Yerler) Sekiz (octal) tabanındaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür. OCT2BIN(number; places) Returns the binary number for the octal number entered. Number is the octal number. Places is the number of places to be output.
OCT2DEC(Sayı) Sekiz tabanındaki bir sayıyı onluk tabanına döndürür. OCT2DEC(number) Returns the decimal number for the octal number entered. Number is the octal number.
OCT2HEX(Sayı: Yerler) Sekizli (octal) bir sayıyı onaltılı (hexadecimal) bir sayıya çevirir. OCT2HEX(number; places) Returns the hexadecimal number for the octal number entered. Number is the octal number. Places is the number of places to be output.